5. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 28. јун 2017. године (среда) у сали број 5 (приземље), са почетком у 9,00 сати:

5 . СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О РАДУ И УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКОЈ ОРГАНИЗЦИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 2. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 3. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ “ЛАСТВА“ У КО ДРЕНОВЦИ И КО РАДАНОВЦИ.
 4. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 5. ПИСМО О НАМЕРАМА О ПОДИЗАЊУ ЦРКВЕ У БУКОВИМА.
 6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП “ДУБОКО“, УЖИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ.
 8. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ.
 9. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА УСКЛАЂИВАЊЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП “ДУБОКО“, УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.
 10. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА.
 11. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ.
 12. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 13. НАЦРТ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 14. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОО “ЧОБАНСКИ ДАНИ 2017.“
 16. ИЗЈАШЊЕЊЕ О ПОНУДИ КУПОВИНЕ ГП “ГРАД“ а.д. у стечају.
 17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ОЛГА ГРБИЋ“ ЗА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА.
 18. ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ.
 19. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник