46. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 13. август 2019. године (уторак) у сали број 3 (приземље), са почетком у 09,00 сати:

46. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 2. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ВИСИНИ НАГРАДЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊАУ ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ.
 5. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЖЕНАМА, НОСИОЦИМАПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ У 2019. ГОДИНУ.
 6. УГОВОР О ПОСЛОВНОТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ СА АГЕНЦИЈОМ „VOLLEY TREND“- БЕОГРАД.
 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ И ИЗВЕШТАЈЕМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ.
 8. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ.
 9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ, ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНУ.
 10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КОСЈЕРИЋ.
 11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КОСЈЕРИЋ, ЗАДРУГИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ.
 12. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗАДРУГИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ.
 13. УСКАЂИВАЊЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.
 14. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА САРАДЊУ СА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ.
 16. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА ЗА 2019. ГОДИНУ.
 17. ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА ЗА 2019. ГОДИНУ.
 18. ИЗВЕШТАЈ „ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ БРАЈКОВИЋИ“ 0 РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ЗА КОЈИ СУ ДОДЕЉЕНА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ОПРЕДЕЉЕЊА ПРОГРАМОМ.
 19. НАЦРТ РЕШЕЊА 0 РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 20. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 21. ИНФОРМАЦИЈА ПО ЗАХТЕВУ „ГРАДИНА КАМЕНОЛОМ“ Д.О.О.
 22. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УПУЋЕНИХ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ.
 23. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник