32. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. i člana 105. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 6/19), S A Z I V A M za 24. decembar 2020. godine (četvrtak), u Domu kulture, velika sala bioskopa, sa početkom u 10,00 sati:

32. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O SEDMOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020 GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU.
 3. KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU.
 4. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADA KOSJERIĆA.
 5. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE „TMUŠA-SEČA REKA“ U OPŠTINI KOSJERIĆ ZA EKSPLOATACIJU MERMERA.
 6. PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE OPŠTINE KOSJERIĆ 2021-2025.
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA OPŠTINSKU STIPENDIJU.
 8. PRELOG ODLUKE O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA OPŠTINSKU STIPENDIJU.
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O STIPENDIRANjU STUDENATA SA TERITORIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 10. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVU NA SUBVENCIONIRANU CENU KOMUNALNIH I DRUGIH USLUGA PORODICI SA TROJE I VIŠE DECE SA TERITORIJE OPŠTINE KOSJERIĆ, broj 352-10/2020 od 07.07.2020. godine.
 11. PREDLOG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 12. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU.
 13. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZA 2021. GODINU.
 14. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA 2021. GODINU.
 15. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 16. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 17. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 18. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 19. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 20. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 21. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MITO IGUMANOVIĆ“ KOSJERIĆ.
 22. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MITO IGUMANOVIĆ“ KOSJERIĆ.
 23. ODBORNIČKA PITANjA.
 24. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE, 
Tatjana Koković

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik