32. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/2008), S A Z I V A M za 18. septembar 2018. godine (utorak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 09,00 časova:

32. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O PETOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 2. PREDLOG OPŠTINSKOG VEĆA ZA DONOŠENjE STATUTA.
 3. NACRT ODLUKE O PRISTUPANjU DONOŠENjA STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. IZVEŠTAJ O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 6. IZVEŠTAJ O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA ZA 2017. GODINU.
 7. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU VD DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA U KOSJERIĆU.
 8. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU VD DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA U KOSJERIĆU.
 9. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE.
 10. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE.
 11. NACRT REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE SADAŠNjEG STANjA SPORTSKIH OBJEKATA.
 12. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU.
 13. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA, 
Žarko Đokić

Izbornik