3. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 26. jul 2013. godine (petak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

3. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I  R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2012. GODINU.
 2. PREDLOG STATUTA KJP „ ELAN“ KOSJERIĆ.
 3. PREDLOG STATUTA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 4. PREDLOG STATUTA JP INFORMATIVNI CENTAR „ KOSJERIĆ “.
 5. PREDLOG ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANjA TOPLOTNOM ENERGIJOM.
 6. PREDLOG ODLUKE O RADNO-PRAVNOM STATUSU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE.
 7. PREDLOG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2013. GODINU.
 8. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI .
 9. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNOG NADMETANjA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 10. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „ OLGA GRBIĆ “ U KOSJERIĆU.
 11. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „ OLGA GRBIĆ “ U KOSJERIĆU.
 12. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „ SRETEN MARIĆ “ IZ KOSJERIĆA.
 13. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „ SRETEN MARIĆ “ IZ KOSJERIĆA.
 14. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „ SRETEN MARIĆ“ , IZ KOSJERIĆA.
 15. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „ SRETEN MARIĆ“ , IZ KOSJERIĆA.
 16. PREDLOG REŠENjA O FORMIRANjU KOMISIJE ZA PLANOVE.
 17. IZVEŠTAJ O GOSTOVANjU KUD-A „MAKSIM MARKOVIĆ“ U FRANCUSKOJ.
 18. ODBORNIČKA PITANjA.
 19. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik