29. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. i člana 105. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 6/19), S A Z I V A M za 10. septembar 2020. godine (četvrtak), u velikoj sali Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

29. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O KONTROLI PRIJEMA I REALIZACIJE DONACIJA OPŠTINI KOSJERIĆ.
 3. PREDLOG ODLUKE O JAVNIM RASPRAVAMA.
 4. PREDLOG ODLUKE O PRIJAVLjIVANjU I UPRAVLjANjU PRIVATNIM INTERESIMA JAVNIH FUNKCIONERA U POSTUPKU DONOŠENjA OPŠTIH AKTATA U OPŠTINI KOSJERIĆ.
 5. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2019. GODINU.
 6. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA ZA PERIOD OD 01.01.2020. DO 31.03.2020. GODINE.
 7. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA ZA PERIOD OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE.
 8. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 10. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORATEHNIČKE ŠKOLE KOSJERIĆ.
 11. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORATEHNIČKE ŠKOLE KOSJERIĆ
 12. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA I IMUNITETSKA PITANjA.
 13. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA I IMUNITETSKA PITANjA.
 14. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE.
 15. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE.
 16. PREDLOG O USVAJANjU INICIJATIVE ZA POKRETANjE PROCEDURE ZA FORMIRANjE KANCELARIJE ZA MLADE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 17. ODBORNIČKA PITANjA.
 18. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Tatjana Koković

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik