28. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-08/2024
20.03.2024. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu

Na osnovu člana 102. i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 27.03.2024. godine (sreda, u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

28 SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2024. GODINU
  -materijal u prilogu-
 2. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU
  -materijal u prilogu-
 3. PREDLOG REŠENjA BROJ 020-1/2024 KOJIM SE ODRŽAVA NA SNAZI REŠENjE BROJ 020-4/2020 OD 07.07.2020.GODINE
  -materijal u prilogu-
 4. PREDLOG PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU KOSJERIĆ ZA 2024.GODINU UZ OBRAZLOŽENjE I SAGLASNOST MINISTARSTVA BR:000156298 2024 14840 007 000 000 001 OD 08.02.2024. GODINE
  -materijal u prilogu-
 5. PREDLOG PROGRAMA ZAŠTITE UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA OPŠTINU KOSJERIĆ ZA 2024.GODINU UZ OBRAZLOŽENjE I SAGLASNOST MINISTARSTVA BR:000700412 2024 14847 000 000 000 001 OD 23.02.2024.GODINE
  -materijal u prilogu-
 6. . DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU ZA 2023.GODINU NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 7. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ZA 2024.GODINU NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 8. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU  NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 9. ODBORNIČKA PITANjA
 10. RAZNO

           

 PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE
 Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Izbornik