27. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-06/2024
26.02.2024. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu

Na osnovu člana 102. i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 04.03.2024. godine (ponedeljak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

27 SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

 

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. PREDLOG ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 2. PREDLOG ODLUKE O PRIHVATANjU PRENOSA PRAVA JAVNE SVOJINE NAD POKRETNIM STVARIMA
  -materijal u prilogu-
 3. PREDLOG ODLUKE O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE BEZ NAKNADE
  -materijal u prilogu-
 4. PREDLOG REŠENjA O ODREĐIVANjA NAZIVA ULICE „VIDIK“ NA DIVČIBARAMA NA DELU KATASTARSKE PARCELE BROJ 77/13 U KO ROSIĆI
  -materijal u prilogu-
 5. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA 2023.GODINU
  -materijal u prilogu-
 6. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU
  -materijal u prilogu-
 7. DAVANjE SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2024. GODINU
  -materijal u prilogu-
 8. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE STATUTA KJP “ ELAN“ KOSJERIĆ BROJ 45-01/24 OD 31.01.2024.GODINE
  -materijal u prilogu-
 9. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE  ZAPADNA SRBIJA ZA 2024. GODINU
  -materijal u prilogu-
 10. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA PERIOD OD 01.01.2023 DO 31.12.2023.GODINE
  -materijal u prilogu-
 11. ODBORNIČKA PITANjA
 12. RAZNO                      

PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE
 Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik