27. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 15. maj 2018. godine (utorak) u sali broj 3 (sala u prizemlju), sa početkom u 9,00 sati:

27. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. ACRT ODLUKE O IZMENI I DOPUNI PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADA KOSJERIĆA.
 2. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU ODLUKE PREDSEDNIKA OPŠTINE, ZA KAT. PARCELU BROJ 77/11 KO ROSIĆI.
 3. RAZMATRANjE I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ZA REORGANIZACIJU I OPTIMIZACIJU MREŽE OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU ZLATIBORSKOG OKRUGA.
 4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2017. GODINU SA IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA.
 5. DAVANjE SAGLASNOSTI NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANjA KJP “ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 6. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANjA I PRUŽANjA USLUGE POMOĆ U KUĆI ZA ODRASLA I STARA LICA.
 7. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O USLOVIMA O OBEZBEĐIVANjA I PRUŽANjA USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA.
 8. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU KRITERIJUMA ZA UČEŠĆE KORISNIKA U CENI USLUGA.
 9. LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN OPŠTINE KOSJERIĆ.
 10. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 11. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 12. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 13. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 14. PREDLOG GODIŠNjEG PROGRAMA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 15. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik