24. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-29/2023
23.11.2023. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu

Na osnovu člana 102. i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 30.11.2023. godine (četvrtak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

24 SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

1.PREDLOG ODLUKE O SEDMOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023.GODINU
-materijal u prilogu

2.PREDLOG ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2024.GODINU
-materijal u prilogu

3.PREDLOG KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE KOSJERIĆ ZA 2024. GODINU
-materijal u prilogu-

4.PREDLOG ODLUKE O PRIHVATANjU PRENOSA PRAVA JAVNE SVOJINE NAD POKRETNIM STVARIMA
-materijal u prilogu-

5.PREDLOG REŠENjE O IZMENI REŠENjA O IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „JORDAN ĐUKANOVIĆ“ VARDA
-materijal u prilogu-

6. DAVANjE PREDHODNE SAGLASNOSTI NA ZADUŽENjE JKP“GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

7.INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.09.2023.GODINE
-materijal u prilogu-

8.ODBORNIČKA PITANjA

9.RAZNO

                                              

 PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE
 Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

 

Izbornik