23. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. i člana 105. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A 3 I V A M za 27. decembar 2019. godine (petak), u sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

23. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O PETOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 3. PREDLOG KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 4. PRELOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU IZMENE PLANA DETALjNE REGULACIJE „VIDIK“ DIVČIBARE.
 6. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA POVRŠINSKI KOP „GRADINA“ U OPŠTINI KOSJERIĆ, ZA POTREBE EKSPLOATACIJE KREČNjAKA KAO TEHNIČKO GRAĐEVINSKOG KAMENA.
 7. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA ZA PERIOD 01.01.2019. GODINE DO 30.09.2019. GODINE.
 8. DAVANjE SAGLASNOSTI NA UGOVOR O OSNIVANjU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLjANjE OTPADOM „DUBOKO“ UŽICE.
 9. DAVANjE SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLjANjE OTPADOM „DUBOKO“ UŽICE.
 10. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODUKU JKP „DUBOKO“ UŽICE O UTVRĐIVANjU CENA ODPAGANjA OTPADA ZA 2020. GODINU.
 11. PREDLOG PROGRAMA POSLOVANjA JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA 2020. GODINU.
 12. NACRT ODLUKE O FORMIRANjU CENA KOMUNALNIH USLUGA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 13. PREDLOG PROGRAMA POSLOVANjA JKP „ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 14. PREDLOG PROGRAMA POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 15. ODBORNIČKA PITANjA.
 16. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zvučni zapis sa sednice:

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Izbornik