22. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-23/2023
25.09.2023. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu

Na osnovu člana 102., člana 105. i člana 111.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 02.10.2023. godine (ponedeljak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

22 SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

1.PREDLOG ODLUKE O PETOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023.GODINU
-materijal u prilogu-

2.2. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ U STALNOM SASTAVU
-materijal u prilogu-

3.PREDLOG ODLUKE O UKLANjANjU I IZRADI MURALA MILANA JOVČIĆA I PETRA LAZIĆA
-materijal u prilogu-

4.PREDLOG ODLUKE O STIPENDIRANjU STUDENATA SA TERITORIJE OPŠTINE KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

5.PREDLOG PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA OPŠTINSKU STIPENDIJU
-materijal u prilogu-

6.PREDLOG REŠENjA O IZNEMI REŠENjA O IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

7. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA PERIOD OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE
-materijal u prilogu-

8.ODBORNIČKA PITANjA

9.RAZNO

PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE
 Tatjana Koković

 

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Izbornik