21. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. i 105. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 6/19), S A Z I V A M za 29. avgust 2019. godine (četvrtak), u sali broj 13 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

21. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH, POSTAVLjENIH I IMENOVANIH LICA U SKUPŠTINI OPŠTINE, ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI I NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA ODBORNIKA.
 3. PREDLOG ODLUKE O PLAĆANjU BORAVIŠNE TAKSE ZA FIZIČKA LICA KOJA PRUŽAJU UGOSTITELjSKE USLUGE SMEŠTAJA U OBJEKTIMA DOMAĆE RADINOSTI I SOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU.
 4. PREDLOG ODLUKE O REALIZACIJI ODLUKE ZAMENE JAVNE RASVETE ŠTEDLjIVIM LED SIJALICAMA PO PROJEKTU ZA IZVOĐENjE.
 5. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA ZA PERIOD 01.01.2019. GODINE DO 30.06.2019. GODINE.
 6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2018. GODINU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM I IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ I SAGLASNOST NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2018. GODINU KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 7. IZVEŠTAJ O RADU POSLOVANjA ZA 2018. GODINU JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 8. USKLAĐIVANjE OSNIVAČKOG AKTA JKP „DUBOKO“ UŽICE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA.
 9. DAVANjE SAGLASNOSTI NA STATUT JKP „DUBOKO“ UŽICE.
 10. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 11. PREDLOG REŠENjA O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 12. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE KOSJERIĆ.
 13. PREDLOG REŠENjA O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE KOSJERIĆ.
 14. ODBORNIČKA PITANjA.
 15. RAZNO

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zvučni zapis sa sednice:

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Izbornik