20. sednica SO Kosjerić

06-15/2023
16.06.2023. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

 PREDMET: Poziv na sednicu

Na osnovu člana 102., člana 105. i člana 111.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 23.06.2023. godine (petak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:
20.SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

1.PREDLOG ODLUKE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
-materijal u prilogu-

2.PREDLOG ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023.GODINU
-materijal u prilogu-

3.PREDLOG ODLUKE O OTPISU DUGA PO OSNOVU NEIZMIRENIH, USTUPLjENIH JAVNIH PRIHODA PREMA DRUŠTVU ZA ZAŠTITU OD POŽARA I PRUŽANjU OSTALIH USLUŽNIH AKTIVNOSTI I PODRŠKE POSLOVANjU „FULL PROTECT“ DOO BEOGRAD NEMANjINA 4. MBR.20034408
-materijal u prilogu-

4.PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I ODVODNjAVANjE PLANTAŽE LESKE U SUBJELU, OPŠTINA KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

5.PREDLOG ODLUKE O NAČINU OBRAZOVANjA, ZADACIMA I NAČINU RADA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
-materijal u prilogu-

6.PREDLOG ODLUKE O VISINI NAKNADA PREDSEDNICIMA I ČLANOVIMA NADZORNIH ODBORA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ I KJP „ELAN“ KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

7.PREDLOG ODLUKE  O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA REGIONALNI CENTAR  ZA VODNE USLUGE „SKRAPEŽ VODE“ POŽEGA
-materijal u prilogu-

8.PREDLOG OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA PODRUČJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA VODE II REDA
-materijal u prilogu

9.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JKP REGIONALNI CENTAR ZA VODNE USLUGE „SKRAPEŽ VODE“ POŽEGA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA ARILjE, IVANjICA, KOSJERIĆ, POŽEGA I GRAD UŽICE
-materijal u prilogu 

10.PREDLOG REŠENjA O PRESTANKU MANDATA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA JKP REGIONALNI CENTAR ZA VODNE USLUGE „SKRAPEŽ VODE“ POŽEGA
-materijal u prilogu-

11.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA JKP REGIONALNI CENTAR ZA VODNE USLUGE „SKRAPEŽ VODE“ POŽEGA
-materijal u prilogu-

12.PREDLOG  REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI OPŠTINE KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

13. PREDLOG REŠENjA O UKIDANjU STATUSA PUTNOG ZEMLjIŠTA OZNAČENOG KAO KATASTARSKA PARCELA BROJ 2482/5
-materijal u prilogu-

14.PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MITO IGUMANOVIĆ „ KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

15.PREDLOG  REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MITO IGUMANOVIĆ „ KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

16. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANjU KJP “ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
-materijal u prilogu-

17. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI  KJP “ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
-materijal u prilogu-

18. DAVANjE SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP REGIONALNI CENTAR ZA VODNE USLUGE „SKRAPEŽ VODE“ POŽEGA ZA 2022.GODINU
-materijal u prilogu-

19.DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JKP”GRADSKA TOPLANA „ KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

20.INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.03.2023.GODINE
-materijal u prilogu-

21.ODBORNIČKA PITANjA

22.RAZNO

PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE
 Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik