2. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102.  i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/2019 ), S A Z I V A M za 28. jun   2021 .g (ponedeljak), u sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

  1. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

1.VERIFIKACIJA ODBORNIČKIH MANDATA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.

2.IZBOR ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.

3.PREDLOG REŠENjA O IZBORU STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

4.PREDLOG ODLUKE ZAVRŠNOG RAČUNA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.

-materijal u prilogu-

5.PREDLOG ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU.

-materijal u prilogu-

6.NACRT ODLUKE O IZRADI DETALjNE REGULACIJE ZA POVRŠINSKI KOP-EKSPLOATACIJU DIJABAZA KAO GRAĐEVINSKO-TEHNIČKOG KAMENA “VELIKI BAŠINAC“ U OPŠTINI KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

7.NACRT ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE POSTROJENjA ZA DROBLjENjE, KO MRČIĆI U OPŠTINI KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

8.PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U OPŠTINI KOSJERIĆ 2021.-2024.

-materijal u prilogu-

9.PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU ETIČKOG KODEKSA FUNKCIONERA OPŠTINE KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

10.NACRT REŠENjA O OBRAZOVANjU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

11.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PLANOVE.

-materijal u prilogu-

12.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST.

-materijal u prilogu-

13.  PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KORISNIČKOG SAVETA JAVNIH SLUŽBI.

-materijal u prilogu-

14.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

15. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

16. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

17.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

18.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

19.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

20. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

21.PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

22.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

23.PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

24.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

25.PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVENE ŠKOLE “JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.

-materijal u prilogu-

26.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA “JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.

-materijal u prilogu-

27. PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA OPŠTINU KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU.

-materijal u prilogu-

28 . PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU.

-materijal u prilogu-

29 .IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2020. GODINU.

materijal u prilogu

30 .DAVANjE SAGLASNOSTI JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA POKRIĆE GUBITAKA IZ 2019. I 2020. GODINE.

materijal u prilogu

31.IZVEŠTAJ O POSLOVANjU KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.

-materijal u prilogu-

32.PREDLOG ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2020. GODINU KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.

-materijal u prilogu-

33.PROGRAM RAZVOJA TURIZMA TURISTIČKE REGIJE ZAPADNA SRBIJA 2020.-2025. GODINE.

-materijal u prilogu-

34.IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2020. GODINU.

-materijal u prilogu-

35.IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.

-materijal u prilogu-

36.PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU.

-materijal u prilogu-

37.INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA PERIOD OD 0.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE.

-materijal u prilogu-

38.ODBORNIČKA PITANjA .

39.RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice 1 DEO:

 

Zvučni zapis sa sednice 2 DEO:

 

Zvučni zapis sa sednice 3 DEO:

Izbornik