17. sednica SO Kosjerić

06-04/2023
24.02.2023. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu

Na osnovu člana 102., člana 105. i člana 111.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 03.03.2023. godine (petak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

17. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

 

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

1.PREDLOG ODLUKE O ORGANIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

2.PREDLOG ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

3.DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA 2022.GODINU
-materijal u prilogu-

4. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IMENOVANjE DIREKTORA JKP“DUBOKO“ UŽICE
-materijal u prilogu-

5.DAVANjE SAGLASNOSTI NA SREDNjOROČNI PLAN  POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP“ DUBOKO“ UŽICE ZA PERIOD 2022-2026 GODINE
-materijal u prilogu-

6.DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZMENU DUGOROČNOG PLANA POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP“ DUBOKO“ UŽICE
-materijal u prilogu-

7. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA A ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ Za period od 01.01.2022 do 31.12.2022.GODINE
-materijal u prilogu

8. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2023. GODINU
-materijal u prilogu-

9. ODBORNIČKA PITANjA

10.RAZNO

  

 PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
  Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik