17. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 29. novembar 2017. godine (sreda) u sali broj 3 (sala u prizemlju), sa početkom u 10,00 sati:

17. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I  R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 2. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. NACRT ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU MHE “GODEČEVO“ U KO GODEČEVO 1 I KO GODEČEVO 2.
 4. NACRT ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. STATUT MESNIH ZAJEDNICA _________________
 7. DAVANjE SAGLASNOSTI NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANjA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 8. INFORMACIJA O NIVOU CENA KOMUNALNIH USLUGA SA PREDLOGOM ZA NjIHOVU KOREKCIJU.
 9. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE KOSJERIĆ.
 10. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE KOSJERIĆ.
 11. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 12. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 13. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.
 14. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.
 15. DAVANjE SAGLASNOSTI NA STATUT TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 16. PRAVILNIK O RADU I UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 17. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ .
 18. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 19. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA VRAĆANjE ZEMLjE.
 20. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ZA ZDRAVSTVO OPŠTINE KOSJERIĆ.
 21. IZVEŠTAJ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 22. IZVEŠTAJ O ORGANIZOVANjU MANIFESTACIJE “ČOBANSKI DANI 2017.“.
 23. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU.
 24. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik