16. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 17. mart 2015. godine (utorak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

16. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I   R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA MESNIM ZAJEDNICAMA I NAČINU FINANSIRANjA AKTIVNOSTI KOJE SE SPROVODE U MESNOJ ZAJEDNICI.
 3. PREDLOG ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELjSKIH, TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DOZVOLjENOM NIVOU BUKE I O MERAMA ZA ZAŠTITU OD BUKE.
 5. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU DOPRINOSA ZA UREĐENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA.
 6. PREDLOG ODLUKE O MODELU I METODU PRIVATIZACIJE JAVNOG PREDUZEĆA INFORMATIVNI CENTAR.
 7. PREDLOG ODLUKE O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG ODLUKE O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG ODLUKE O OPŠTINSKOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 10. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKIM PUTEVIMA, NEKATEGORISANIM PUTEVIMA I ULICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 11. PREDLOG ODLUKE O FINANSIRANjU PROGRAMA RADA UDRUŽENjA, SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM.
 12. PREDLOG ODLUKE O PRAVU NA RODITELjSKI DODATAK.
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 14. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 15. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU I NAČINU RADA TELA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE.
 16. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
 17. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
 18. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JP “INFORMATIVNI CENTAR KOSJERIĆ“, KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
 19. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2015. GODINU SA ODLUKOM O USVAJANjUCENE ODLAGANjA OTPADA ZA 2015. GODINU.
 20. PREDLOG ZAKLjUČKA PO ZAHTEVU MESNE ZAJEDNICE GORNjA RAŽANA I UDRUŽENjA PRIJATELjA RAŽANE.
 21. PREDLOG ZAKLjUČKA NASTAVNIČKOG VEĆA TEHNIČKE ŠKOLE KOSJERIĆ POVODOM PREDLOGA PLANA UPISA UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI.
 22. INFORMACIJA O FUNKCIONISANjU SMENSKOG RADA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 23. IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVSTVO ZA PERID OD 1.12.2013. DO 1.12.2014.GODINE.
 24. PREDLOG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2015. GODINU.
 25. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU ORGANA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 26. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE JAVNOG NADMETANjA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 27. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik