14. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 25. septembar 2018. godine (utorak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 časova:

14. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O PETOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
  2. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU DONOŠENjA STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
  3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
  4. IZVEŠTAJ O RADU OPŠTINSKE UPRAVE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
  5. IZVEŠTAJ O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA ZA 2017. GODINU.
  6. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA KOSJERIĆ.
  7. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA KOSJERIĆ.
  8. ODBORNIČKA PITANjA.
  9. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik