14. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 29. decembar 2014. godine (ponedeljak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 09 sati

14. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I   R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2014. GODINU.
  2. PREDLOG ODLUKE O IZVOĐENjU HITNIH RADOVA U KORITU I NA SLIVU REKE LIMAC, SEČICE I STOJIĆKE REKE.
  3. IZVEŠTAJ O OTKLANjANjU POSLEDICA POPLAVA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
  4. PREDLOG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2014. GODINU.
  5. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Izbornik