14. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-51/2022
07.11.2022. godine
K O S J E R I Ć

 

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu.

Na osnovu člana 102.  i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 14. 11. 2022. godine (ponedeljak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:
14. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. PREDLOG ODLUKE O SEDMOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
  -materijal u prilogu-
 2. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME JE NOSILAC PRAVA KORIŠĆENjA OPŠTINA KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 3. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 4. PREDLOG ODLUKE O PRIHVATANjU PREDLOGA UGOVORA O KONVERZIJI POTRAŽIVANjA U KAPITAL STANjEM DUGA NA DAN 31. AVGUSTA 2016. GODINE, SA KAMATOM DO DANA 23. OKTOBRA 2018. GODINE I SA STANjEM DUGA NA DAN 31. MARTA 2019. GODINE, SA KAMATOM DO DANA 9. JULA 2020. GODINE
  -materijal u prilogu-
 5. PREDLOG REŠENjA O IZMENE REŠENjA O OBRAZOVANjU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 6. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.09.2022.GODINE
  -materijal u prilogu-
 7. ODBORNIČKA PITANjA
 8. 8. RAZNO

 PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Tatjana Koković

 

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

 

Izbornik