13. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 10. novembar 2014. godine (ponedeljak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10 sati

13. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I   R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2014. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O UKIDANjU FONDA ZA FINANSIRANjE SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA SPOMENIKE, SPOMEN-OBELEŽJA I IZRADU MURALA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.
 6. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.
 7. DAVANjE SAGLASNOSTI NA STATUT DOMA ZDRAVLjA „DR DIMITRIJE PITOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA “DR. DIMITRIJE PITOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
 10. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA VOĐENjE POSTUPKA I DONOŠENjE REŠENjA PO ZAHTEVU ZA VRAĆANjE ZEMLjIŠTA.
 11. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Izbornik