12. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-39/2022
15.08.2022. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

 PREDMET: Poziv na sednicu.

Na osnovu člana 102.  i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 22. avgust 2022.godine (ponedeljak),  u  sali bioskopa  Narodne biblioteke „Sreten Marić“ u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

12.SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 1. KONSTATOVANjE OSTAVKE ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ BRANKA SPASOJEVIĆ
  -materijal u prilogu-
 2. PREDLOG ODLUKE O PETOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022.GODINU
  -materijal u prilogu-
 3. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O TARIFNIM CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE PO TARIFNIM GRUPAMA JKP „GRADSKA TOPLANA“  KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 4. PREDLOG REŠENjA ZA FORMIRANjE ODBORA ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA NAZIVA ULICA I TRGOVA U OPŠTINI KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 5. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI
  -materijal u prilogu-
 6. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JKP REGIONALNI CENTAR ZA VODNE USLUGE“ SKRAPEŽ VODE“ POŽEGA
  -materijal u prilogu-
 7. DAVANjE SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENjU SREDSTAVA IZ BUDžETA OSNIVAČA ZA JKP REGIONALNI CENTAR ZA VODNE USLUGE “SKRAPEŽ VODE“ POŽEGA
  -materijal u prilogu-
 8. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU I DOPUNU POSLOVANjA ZA 2022. GODINU JKP „ REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLjANjE OTPADOM DUBOKO“ UŽICE
  -materijal u prilogu-
 9. 9. DAVANjE SAGLASNOSTI NA INFORMACIJU O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA PERIOD OD 01.03.2022. GODINE DO 30.06.2022.GODINE
  -materijal u prilogu-
 10. ODBORNIČKA PITANjA
 11. 1 RAZNO

PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik