10. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 4. april 2014. godine (petak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

10. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I R E D

 1. ODLUKA O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA MHE „GRADNjA“.
 2. ODLUKA O IZMENI PLANA DETALjNE REGULACIJE „VIDIK“ DIVČIBARE U OPŠTINI KOSJERIĆ.
 3. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBEZBEĐENjU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE.
 5. ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANjU BUDžETSKOG FONDA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I PUTEVE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA PODRUČJE OPŠTINE KOSJERIĆ U 2014. GODINI.
 8. REŠENjE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGA GRBIĆ“ U KOSJERIĆU.
 9. REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGA GRBIĆ“ U KOSJERIĆU.
 10. REŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IMENOVANjE DIREKTORA KJP „ELAN“, KOSJERIĆ.
 11. REŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IMENOVANjE DIREKTORA JP „GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 12. REŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IMENOVANjE DIREKTORA JP „INFORMATIVNI CENTAR“ KOSJERIĆ, KOSJERIĆ.
 13. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.

Izbornik