10. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 12. septembar 2017. godine (utorak) u kabinetu predsednika opštine na drugom spratu, sa početkom u 10,00 sati:

10. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 2. NACRT ZAKLjUČKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 3. PRAVILNIK O RADU NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 4. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANjA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA ILI MAČAKA.
 5. NACRT ODLUKE O PRISTUPANjU PROMENA STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PREVOZU UČENIKA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU U OPŠTINI KOSJERIĆ.
 8. ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE, NEPOKRETNOSTI-STAMBENIH JEDINICA.
 9. KJP “ELAN“, KOSJERIĆ-ZAHTEV ZA ISPUNjENjE USLOVA ZA POČETAK KORIŠĆELjA NOVE PARCELE GRADSKOG GROBLjA U KOSJERIĆU.
 10. REBALANS PROGRAMA POSLOVANjA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 11. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 12. PROGRAM RADA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 13. GODIŠNjI PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 14. PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 15. PLAN RADA CRVENOG KRSTA KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 16. PRVI REBALANS PROGRAMA POSLOVANjA JKP “DUBOKO“ ZA 2017. GODINU.
 17. NACRT ODLUKE O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 18. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA RASPODELU SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA U 2017. GODINI.
 19. NACRT REŠENjA O ZAKLjUČENjU SPORAZUMA O SARADNjI SA REPUBLIČKIM HIDROMETEROLOŠKIM ZAVODOM.
 20. ZAHTEV RALIĆ MILANA ZA STAMBENU JEDINICU U ZGRADI KOD CRKVE.
 21. REŠENjE O OSNIVANjU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 22. PRAVILNIK O RADU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 23. RAZREŠENjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 24. IMENOVANjE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 25. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik