Контролне листе за инспекцијски надзор

Шта је контролна листа?

Према Закону о инспекцијском надзору, контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика.

Шта каже Закон у погледу инспекцијског надзора? 

Закон прописује да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора. За послове инспекцијског надзора који су поверени јединици локалне самоуправе, предлоге образаца контролних листи припрема републичка инспекција, осим у случајевима контролних листа које садрже питања – захтеве и из поверених и из изворних послова инспекцијског надзора. У том случају, републичка инспекција је задужена и одговорна за део обрасца контролне листе који се односи на поверене послове, а орган јединице локалне самоуправе за део обрасца контролне листе који се односи на област која је уређена прописом јединице локалне самоуправе (пример: такси превоз). Прелазним одредбама Закона је утврђено да ће инспекција сачинити обрасце контролних листа и објавити их на својој интернет страници у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Закона.

Које су обавезе инспекције до почетка пуне примене Закона?

Имајући у виду да пуна примена Закона отпочиње 30. априла 2016. године, и да ће инспектор моћи да предузима само оне провере и друге радње које су садржане у контролној листи (осим изузетака утврђених Законом), то нужно претпоставља обавезу инспекције да до почетка примене Закона сачини листе и објави их на интернет страници.

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОСЈЕРИЋ 

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА  

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА
Годишњи план инспекцијског надзора

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА СПОРТ

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА

Изборник