Zaključak o određivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić – drugi krug

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 64a stava 22. i člana 64 stav 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br.62/06,65/08-dr.zakon i 41/2009, 112/15 i 80/17), Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić (u daljem tekstu: Komisija), utvrdila je početnu cenu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine KOSJERIĆ koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kosjerić za 2018. godinu za davanje u zakup donela je :

Z A K Lj U Č A K

1. Određuju se početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine KOSJERIĆ u drugom krugu za ukupno 279 javnih nadmetanja, koja su obuhvaćena Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine KOSJERIĆ za 2018. godinu i planiranih za davanje u zakup po klasama i kulturama, i to:

2. Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine KOSJERIĆ je na osnovu tabele iz tačke 1. utvrdila početne cene za svako javno nadmetanje koje je predmet Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljištau državnoj svojini na teritoriji opštine KOSJERIĆ u drugom krugu, odnosno za ukupno 279 javnih nadmetanja obuhvaćenih Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine KOSJERIĆ za 2018. godinu.

O b r a z l o ž e nj e

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine KOSJERIĆ, obrazovana Rešenjem Skupština opštine broj 320-35/2018 od 29.03.2018. godine, imala je zadatak da utvrdi početnu cenu za zakup za svako javno nadmetanje po katastarskim opštinama na teritoriji opštine KOSJERIĆ, koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine KOSJERIĆ za 2018. godinu. Odredbom člana 64a stav 22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da je prosečno postignuta cena na poslednjem održanom javnom nadmetanju za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje je dato u zakup na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a ako u jedinici lokalne samouprave nije bilo javnog nadmetanja u prethodnoj godini, prosečna postignuta cena poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini svih graničnih jedinica lokalne samouprave.

Pri utvrđivanju početnih cena za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, imajući u vidu navedenu zakonsku odredbu, kako je Opština KOSJERIĆ imala javno nadmetanje za prethodnu agroekonomsku godinu, prosečna postignuta cena na osnovu toga iznosi 21,83 evra po hektaru, odnosno 2.584,12 dinara po hektaru.

Odredbom člana 64.stav 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da početna cena zakupa zemljišta u prvom krugu ne može biti niža od 80% prosečno postignute cene zakupa po hektaru, odnosno u drugom krugu ne može biti niža od 60% prosečno postignute cene zakupa po hektaru.

Komisija je u skladu sa navedenom zakonskom odredbom, utvrdila početnu cenu u drugom krugu u iznosu od 90% od procečno postignute cene koja iznosi 2.584,12 dinara po hektaru a koja odgovara kvalitetu livada 5. klase, na osnovu koje su obračunate početne cene za sve ostale kulture i klase, odnosno za sva javna nadmetanja u drugom krugu koja su planirana za davanje u zakup Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine KOSJERIĆ za 2018. godinu.

Imajući u vidu sve napred navedeno, određene su početne cene za sva javna nadmetanja kao u dispozitivu ovog zaključka.

PREDSEDNIK KOMISIJE,
Slavica Petrović, dipl. pravnik

Nazad
Konkurs o dodeli podsticajnih sredstava za nabavku nove opreme za pčelarstvo 2018
Napred
Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Kosjerić
Izbornik