Rani javni uvid – PGR Grada Kosjerića

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 ispravka, 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 odluka US, 50/13 odluka US, 54/13 odluka US, 98/13 odluka US 132/14, 145/14,  83/2018, 3 1/2019 i 9/2020 i člana 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, 32 2019),

OGLAŠAVA 
IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE
GRADA KOSJERIĆA

Rani javni uvid trajaće 15 dana, i to počev od 18.05.2020. godine zaključno sa 01.06.2020. godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br. 10 , hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).
Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.
Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam, Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 01.06.2020. godine. Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

Opštinska uprava opštine Kosjerić
Odeljenje za urbanizam, izgradnju , inspekcijske poslove komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Dokumentaciju u vezi Plana možete preuzeti OVDE

Nazad
Obaveštenje o otkazivanju javnog nadmetanja-stanovi i garaže
Napred
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2021. godinu
Izbornik