Oglas o raspisivanju javne licitacije za prodaju vozila

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/105, 104/2016 (dr.zakon), 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020) i Odluke Opštinskog veća opštine Kosjerić o pokretanju postupka za otuđenje iz javne svojine oštine Kosjerić pokretnih stvari – dva motorna terenska vozila br. 410-1/2021 od 19.07.2021. godine, Komisija za sporovođenje postupka za otuđenje iz javne svojine pokretnih stvari – dva motorna terenska vozila objavljuje:

O G L A S
O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE ZA PRODAJU VOZILA

1. Opština Kosjerić, oglašava prodaju putem javne licitacije sledećih motornih terenskih vozila:

  • LADA NIVA 1,7 4×4, registarske oznake UE 066-FB, godina proizvodnje 2009, broj šasije XTA21214091931559, broj motora 212149291775, zapremina motora 1690, snaga motora 59.5, broj osovina 2, masa 1165, pogonsko gorivo – benzin/tng, broj mesta za sedenje 4, boja bela, po početnoj ceni od 201.151,00 dinara.
  • Drugo terensko vozilo marke LADA NIVA 1,7 4×4, registarske oznake UE 066-FC, godina proizvodnje 2009, broj šasije XTA21214091935491, broj motora 212149297700, zapremina motora 1690, snaga motora 59.5, broj osovina 2, masa 1130, pogonsko goriva – benzin gas, broj mesta za sedenje 4, boja: 6D zelena tamna, po početnoj ceni od 233.260,00 dinara.

Vozila se prodaju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.

2. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije, koja uplate depozit u visini od 10% od početne cene vozila koje je predmet licitacije: za vozilo registarske oznake UE 0066-FB – 20.151,00 dinara a za vozilo registracione oznake UE 066-FC – 23.326,00 dinara. Uplatu depozita izvršiti na račun Budžeta br. 840-812151843-08, model 97, poziv na broj 51-048, Budžet opštine Kosjerić, sa naznakom uplata depozita za javnu licitaciju – prodaja motornog terenskog vozila.

 

Uplata mora biti izvršena najkasnije 1 (jedan) dan pre dana za kada je zakazana licitacija.

3. Datum, vreme i mesto održavanja jevne licitacije je 04.08.2021. godine, u 13,00 časova u sali br. 3 (prizemlje zgrade opštine Kosjerić).

4. Ponuda fizičkih lica treba da sadrži: ime i prezime, prebivališe, JMBG, broj lične karte, broj telefona, ponuđenu cenu, (sa naznakom vozila za koji se licitira) i broj računa za vraćanje depozita. Ponuda mora biti potpisana. Uz prijavu dostavlja se dokaz o uplati depozita. Fizičko lice uz prijavu prilaže i očitanu ličnu kartu.

Ponuda pravnih lica treba da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt i ponuđenu cenu (sa naznakom vozila za koji licitira). Pravno lice uz ponudu i dokaz o uplaćenom depozitu prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju. Uz prijavu potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu ovlašćenog lica u pravnom licu.

Uz prijavu, fizičko lice odnosno ovlašćeno lice u pravnom licu, mora imati overenu Izjavu o prihvatanju svih uslova iz janvnog oglasa i Izjavu o prihvatanju početne cene iz tač.1.

5. Depozit se ne vraća ponuđaču čiju ponudu na licitaciji Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se ista zadržava i računa kao avans za uplatu kupoprodajne cene. Razliku između deponovanog iznosa i kupoprodajne cene kupac će uplatiti na račun Opštine Kosjerić, a u saglasnost sa odredbama ugovora o kupoprodaji koji bude zaključen po okončanoj situaciji. U slučaju odustajanja od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava tj. uplaćeni depozit se ne vraća. Ostalim ponuđačima uplaćeni depozit se varaća u roku od 5 (pet) dana od otvaranja ponude.

6. Ugovor o kupoprodaji se zaključuje sa učeniskom koji ponudi najvišu cenu u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja zapisnika o rezultatima javne licitacije. Kupljeno vozilo kupac je dužan da isplati u celosti pre pruzimanja vozila, u roku od 5 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. U slučaju da kupac ne isplati ugovorenu cenu u ugovorenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i nema pravo na povraćaj depozita.

7. U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno kod notara, na pisarnici suda ili pisarnici opštinske uprave.

8. Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:

1. Na prednjoj strani:
-Adresa: Opština Kosjerić, Olge Grbić br.10, Kosjerić 31260,
– Komisija za sporovođenje postupka otuđenja motornog terenskog vozila,
-podaci o vozilu – marka i registracija vozila za koje se upućuje ponuda sa naznakom „Ne otvaraj“.
2. Na zadnjoj strani:
-ime i prezime / naziv i adresa ponuđača.

9. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje budu stigle na pisarnicu opštinske uprave do 10,00 sati, dana 04.08.2021. godine.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u obzir.

Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebe isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno oglasu. Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku otvaranja pisanih ponuda.

10. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviši ponuđeni iznos za otuđenje vozila.

11. Zainteresovani ponuđači mogu pogledati putničko vozilo svakim radnim danom do isteka roka za podnošenje prijave, od 10,00 do 14,00 časova, uz prethodno zakazivanje na broj telefona 060/82-56-362.

12. Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine i internet stranici opštine Kosjerić i „Zlatiborskom 106“ radiju.

U Kosjeriću, dana 20.07.2021.godine

KOMISIJA ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE POKRETNIH STVARI – MOTORNIH TERENSKIH VOZILA

Nazad
Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2022. godinu
Napred
Javni konkurs za sufinansiranje zamene energenta u individualnim ložištima porodičnih stambenih objekata – kuća u gradskoj zoni opštine Kosjerić za 2021. godinu
Izbornik