Оглас о расписивању јавне лицитације за продају возила

Категорија: Јавни позиви

На основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/105, 104/2016 (др.закон), 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020) и Одлуке Општинског већа општине Косјерић о покретању поступка за отуђење из јавне својине оштине Косјерић покретних ствари – два моторна теренска возила бр. 410-1/2021 од 19.07.2021. године, Комисија за споровођење поступка за отуђење из јавне својине покретних ствари – два моторна теренска возила објављује:

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавне лицитације следећих моторних теренских возила:

  • ЛАДА НИВА 1,7 4×4, регистарске ознаке UE 066-FB, година производње 2009, број шасије XTA21214091931559, број мотора 212149291775, запремина мотора 1690, снага мотора 59.5, број осовина 2, маса 1165, погонско гориво – бензин/тнг, број места за седење 4, боја бела, по почетној цени од 201.151,00 динара.
  • Друго теренско возило марке ЛАДА НИВА 1,7 4×4, регистарске ознаке UE 066-FC, година производње 2009, број шасије XTA21214091935491, број мотора 212149297700, запремина мотора 1690, снага мотора 59.5, број осовина 2, маса 1130, погонско горива – бензин гас, број места за седење 4, боја: 6D зелена тамна, по почетној цени од 233.260,00 динара.

Возила се продају у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.

2. Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у висини од 10% од почетне цене возила које је предмет лицитације: за возило регистарске ознаке UE 0066-FB – 20.151,00 динара а за возило регистрационе ознаке UE 066-FC – 23.326,00 динара. Уплату депозита извршити на рачун Буџета бр. 840-812151843-08, модел 97, позив на број 51-048, Буџет општине Косјерић, са назнаком уплата депозита за јавну лицитацију – продаја моторног теренског возила.

 

Уплата мора бити извршена најкасније 1 (један) дан пре дана за када је заказана лицитација.

3. Датум, време и место одржавања јевне лицитације је 04.08.2021. године, у 13,00 часова у сали бр. 3 (приземље зграде општине Косјерић).

4. Понуда физичких лица треба да садржи: име и презиме, пребивалише, ЈМБГ, број личне карте, број телефона, понуђену цену, (са назнаком возила за који се лицитира) и број рачуна за враћање депозита. Понуда мора бити потписана. Уз пријаву доставља се доказ о уплати депозита. Физичко лице уз пријаву прилаже и очитану личну карту.

Понуда правних лица треба да садржи: назив и седиште правног лица, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона, име и презиме особе за контакт и понуђену цену (са назнаком возила за који лицитира). Правно лице уз понуду и доказ о уплаћеном депозиту прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју. Уз пријаву потребно је доставити очитану личну карту овлашћеног лица у правном лицу.

Уз пријаву, физичко лице односно овлашћено лице у правном лицу, мора имати оверену Изјаву о прихватању свих услова из јанвног огласа и Изјаву о прихватању почетне цене из тач.1.

5. Депозит се не враћа понуђачу чију понуду на лицитацији Комисија прихвати као најповољнију, већ се иста задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене. Разлику између депонованог износа и купопродајне цене купац ће уплатити на рачун Општине Косјерић, а у сагласност са одредбама уговора о купопродаји који буде закључен по окончаној ситуацији. У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава тј. уплаћени депозит се не враћа. Осталим понуђачима уплаћени депозит се вараћа у року од 5 (пет) дана од отварања понуде.

6. Уговор о купопродаји се закључује са учениском који понуди највишу цену у року од 5 (пет) дана од дана потписивања записника о резултатима јавне лицитације. Купљено возило купац је дужан да исплати у целости пре прузимања возила, у року од 5 дана од дана потписивања купопродајног уговора. У случају да купац не исплати уговорену цену у уговореном року, сматраће се да је одустао од куповине и нема право на повраћај депозита.

7. У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено код нотара, на писарници суда или писарници општинске управе.

8. Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

1. На предњој страни:
-Адреса: Општина Косјерић, Олге Грбић бр.10, Косјерић 31260,
– Комисија за споровођење поступка отуђења моторног теренског возила,
-подаци о возилу – марка и регистрација возила за које се упућује понуда са назнаком „Не отварај“.
2. На задњој страни:
-име и презиме / назив и адреса понуђача.

9. Благовременим ће се сматрати све пријаве које буду стигле на писарницу општинске управе до 10,00 сати, дана 04.08.2021. године.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је огласом прописано, ако нису приложене све потребе исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку отварања писаних понуда.

10. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиши понуђени износ за отуђење возила.

11. Заинтересовани понуђачи могу погледати путничко возило сваким радним даном до истека рока за подношење пријаве, од 10,00 до 14,00 часова, уз претходно заказивање на број телефона 060/82-56-362.

12. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општине и интернет страници општине Косјерић и „Златиборском 106“ радију.

У Косјерићу, дана 20.07.2021.године

КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – МОТОРНИХ ТЕРЕНСКИХ ВОЗИЛА

Назад
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2022. годину
Напред
Јавни конкурс за суфинансирање замене енергента у индивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину
Изборник