Оглас о расписивању јавне лицитације за продају кат.парцеле бр.23/1 површине 0.17.33 ha, КО Косјерић

Категорија: Јавни позиви

На основу тачке Одлуке председника општине Косјерић о именовању Комисије за отуђење непокретности из јавне својине, бр. 463-18/2017 од 08. јанаура 2018. године, Комисија за отуђење непокретности из јавне својине – општинске својине, грађевинског земљишта кат. парцеле број 23/1, површине 0.17.33 ха, КО Косјерић, објављује

О Г Л А С О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 23/1. ПОВРШИНЕ 0.17.33 ХА, КО КОСЈЕРИЋ

 1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавне лицитације грађевинско земљиште кат. парцелу број 23/1, површине 0.17.33 ха, КО Косјерић.
 2. Грађевинско земљиште се отуђује у својину у виђеном стању. На предметном земљишту није предвиђена изградња, већ се може користити у друге сврхе (манипулативни простор и др.).
 3. Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у висини од 10% од почетне цене парцеле коју лицитирају. Уплату депозита од 500 еура – у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, извршити на рачун број 840-811151843-89 позив на број 51-048 – Буџет општине Косјерић, са назнаком уплата депозита за јавну лицитацију. Депозит се може уплатити најкасније до 19. фебруар 2018. године до 10 часова.
 4. Датум, време и место одржавања јавне лицитације је 19. фебруара 2018. године, у 12 часова у сали број 3 (приземље зграде Општине Косјерић).
 5. Пријава физичких лица треба да садржи: име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, број личне карте, број телефона. Пријава правних лица греба да садржи: назив и седиште правног лица, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печагом, број телефона, име и презиме особе за контакт.
 6. Парцела која је предмет продаје доделиће се оном учеснику лицитације који понуди највишу цену на лицитацији.
 7. Сви заинтересовани понуђачи су дужни да на почетку лицитације доставе Комисији признаницу о уплати депозита.
 8. Депозит се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ се иста задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене. Разлику између депонованог износа и купопродајне цене купац ће уплатити на рачун Општине Косјерић, а у сагласности са одредбама уговора о купопродаји који буде закључен. У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, тј. уплаћени депозит се не враћа. Осталим понуђачима уплаћени депозит се враћа у року од 5 (пет) дана на исти начин на који је уплаћен.
 9. Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену на дан одржавања лицитације. Купљену парцелу купац може да исплати у целости или на рате. У случају једнократне исплате, купац је дужан да исту исплати у року од 15 дана од дана потписивања купопродајног уговора, стим што се продајна цена умањује за 10 %. Ако купац одлучи да исту исплати на рате, тада цену земљишта исплаћује у дванаест месечних рата. У случају да купац не исплати уговорену цену у уговореном року, сматраће се да је одустао од куповине и нема право на повраћај депозита.
 10. Детаљније информације у вези са продајом парцеле путем јавне лицитације могу се добити на моб. телефон број 060/8256211 Милинко Крстић.
 11. Оглас објавити на огласној табли Општинске управе, сајту општине Косјерић и локалној радио станици 106.

У Косјерићу, дана 19.01.2018. године.

КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

Назад
Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача у 2017. години
Напред
Конкурс за доделу општинских стипендија
Изборник