Oglas o raspisivanju javne licitacije za prodaju kat.parcele br.23/1 površine 0.17.33 ha, KO Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu tačke Odluke predsednika opštine Kosjerić o imenovanju Komisije za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, br. 463-18/2017 od 08. janaura 2018. godine, Komisija za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine – opštinske svojine, građevinskog zemljišta kat. parcele broj 23/1, površine 0.17.33 ha, KO Kosjerić, objavljuje

O G L A S O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE ZA PRODAJU KAT. PARCELE BROJ 23/1. POVRŠINE 0.17.33 HA, KO KOSJERIĆ

 1. Opština Kosjerić, oglašava prodaju putem javne licitacije građevinsko zemljište kat. parcelu broj 23/1, površine 0.17.33 ha, KO Kosjerić.
 2. Građevinsko zemljište se otuđuje u svojinu u viđenom stanju. Na predmetnom zemljištu nije predviđena izgradnja, već se može koristiti u druge svrhe (manipulativni prostor i dr.).
 3. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije, koja uplate depozit u visini od 10% od početne cene parcele koju licitiraju. Uplatu depozita od 500 eura – u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, izvršiti na račun broj 840-811151843-89 poziv na broj 51-048 – Budžet opštine Kosjerić, sa naznakom uplata depozita za javnu licitaciju. Depozit se može uplatiti najkasnije do 19. februar 2018. godine do 10 časova.
 4. Datum, vreme i mesto održavanja javne licitacije je 19. februara 2018. godine, u 12 časova u sali broj 3 (prizemlje zgrade Opštine Kosjerić).
 5. Prijava fizičkih lica treba da sadrži: ime i prezime, prebivalište, JMBG, broj lične karte, broj telefona. Prijava pravnih lica greba da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečagom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt.
 6. Parcela koja je predmet prodaje dodeliće se onom učesniku licitacije koji ponudi najvišu cenu na licitaciji.
 7. Svi zainteresovani ponuđači su dužni da na početku licitacije dostave Komisiji priznanicu o uplati depozita.
 8. Depozit se ne vraća ponuđaču čiju ponudu Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se ista zadržava i računa kao avans za uplatu kupoprodajne cene. Razliku između deponovanog iznosa i kupoprodajne cene kupac će uplatiti na račun Opštine Kosjerić, a u saglasnosti sa odredbama ugovora o kupoprodaji koji bude zaključen. U slučaju odustajanja od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava, tj. uplaćeni depozit se ne vraća. Ostalim ponuđačima uplaćeni depozit se vraća u roku od 5 (pet) dana na isti način na koji je uplaćen.
 9. Ugovor o kupoprodaji se zaključuje sa učesnikom koji ponudi najvišu cenu na dan održavanja licitacije. Kupljenu parcelu kupac može da isplati u celosti ili na rate. U slučaju jednokratne isplate, kupac je dužan da istu isplati u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, stim što se prodajna cena umanjuje za 10 %. Ako kupac odluči da istu isplati na rate, tada cenu zemljišta isplaćuje u dvanaest mesečnih rata. U slučaju da kupac ne isplati ugovorenu cenu u ugovorenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i nema pravo na povraćaj depozita.
 10. Detaljnije informacije u vezi sa prodajom parcele putem javne licitacije mogu se dobiti na mob. telefon broj 060/8256211 Milinko Krstić.
 11. Oglas objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave, sajtu opštine Kosjerić i lokalnoj radio stanici 106.

U Kosjeriću, dana 19.01.2018. godine.

KOMISIJA ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE

Nazad
Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja krava i krmača u 2017. godini
Napred
Konkurs za dodelu opštinskih stipendija
Izbornik