Конкурс за финансирање програма Удружења грађана за 2020. годину

Категорија: Јавни позиви

Ажурирано: 24. децембар 2020. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018 ), члана 66. Статута општине Косјерић („Службени гласник општине Косјерић“, број 3/2019 ), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2020. годину („Службени лист општине Косјерић“ 30/2019), Одлуке о финансирању програма рада удружења грађана усвојене 14. јуна 2018. године на Скупштини општине Косјерић број 400-36/2018 и Правилника о саставу, броју чланова и раду конкурсне Комисије за расподелу средстава удружењима грађана број 401-3/2018 од 12.07.2018. године, Председник Општине Косјерић расписује:

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за финансирање програма Удружења грађана у Општини Косјерић за 2020. годину

Под удружењем, у смислу овог Јавног конкурса подразумева се добровољна и невладина недобитна организција заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом (у даљем тексту: Удружење).

Средства намењена Удружењима грађана у 2020. години могу се доделити за финансирање програма из следећих области:

Конкурс се расписује за финансирање програма из области социјалне заштите, културе, омладинске политике, и осталих области деловања Удружења грађана са територије општине Косјерић у складу са Одлукom о финансирању програма рада удружења грађана (број 400-36/2018 од 14. јуна 2018. године) у 2020. години.

Конкурс се расписује на укупан износ од 2.000.000,00 динара. Према Одлуци о буџету општине Косјерић за 2020. годину („Службени лист општине Косјерић“ 30/2019 ), у оквиру раздела 5, глава 1, програм 11 – Социјална и дечија заштита, пројекат 0901-П1 Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 070, позиција 63, екон.класификација 481 – дотације удружењима грађана, планирана су средства у износу 500.000,00 динара и у оквиру раздела 5, глава 1, програм 13 – Развој културе, функција 820, пројекат 0602-П2 Конкурси за удружења, позиција 74, екон. класификација 481 – дотације удружењима грађана планирана су средства у износу 1.500.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана са седиштем на територији Општине Косјерић чија се делатност претежно заснива на активностима које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.), на развој локалне заједнице, здравља грађана, афирмисања људских и мањинских права, програма за образовање, програма за омладину, програма за стара лица, афирмисања демократизације локалне средине, развоја цивилног друштва, социјално-хуманитарној активности, очувања културне баштине, неговања историјских тековина, волонтеризма, заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида, заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности, активности пензионерских организација, неформалног образовања, афирмисања равноправности полова, за развој јавног информисања и других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Косјерић и афирмацији грађанског активизма.
Удружења могу поднети максимално два програма из исте или различите области.

Одлуку о расподели средстава можете преузети ОВДЕ
Образложење можете преузети ОВДЕ

Листу вредновања можете преузети ОВДЕ
Листу оцењивања можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Опис програма обавезно садржи следеће елементе:

 • локација на којој се одвијају програмске активности,
 • опис чиме се програм бави,
 • проблеме с којима се циљна група суочава, и потребе циљне групе које произлазе из тих проблема, као и квалитативне и квантитативне показатеље садашњег стања у коме се циљна група и њено окружење налазе,
 • називе група корисника програма и њихов број,
 • коју пожељну друштвену промену подржава остварење сврхе програма и какав ће утицај програм имати на социјалну средину у којој се спроводи,
 • посебан циљ програма,
 • групе активности
 • приказ како ће се спроводити свака од наведених група активности, њихов садржај, методика и логика повезаности са резултатима и циљевима програма,
 • одрживост, односно могућности наставка програмске активности после престанка подршке локалне самоуправе.

Програм мора бити реализован на територији општине до истека буџетске године, односно до 31.12. 2020. године.

Вредност тражених средстава из буџета општине Косјерић не сме бити мања од 10.000,00 динара, нити већа од 100.000,00 динара по програму.

Пријаве на конкурс подносе се искључиво на јединственом обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације.

Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 10,00 до 15,00 часова, у згради Општинске управе у Косјерићу, Олге Грбић 10, канцеларијa бр. 17, односно преузети са званичне web-презентације општине Косјерић www.kosjeric.rs.

Конкурсна документација садржи:

 • јединствени образац за пријаву на Конкурс
 • јединствени образац за извештавање о реализацији пројекта

Уз пријаву се обавезно подноси:

 • фотокопија решења о упису организације у регистар;
 • фотокопија извода из Статута удружења (прва и задња страница, одредбе које регулишу циљеве и делатности удружења);
 • фотокопија захтева за регистрацију финансијског извештаја за годину која претходи години расписивања конкурса
 • изјава надлежног органа Удружења под кривичном и материјалном одговорношћу о прихватању услова конкурса,

Пријаве програма се подносе Општини Косјерић – Комисији за расподелу средстава удружењима грађана у 2020. години.

Пријаве програма се подносе у затвореној коверти са назнаком: Не отварати – Пријава на ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ, на адресу: Општина Косјерић, Олге Грбић бр. 10, 31260 Косјерић, поштом, или предајом на писарници Општинске управе општине Косјерић.

Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефону: 031/781-460 од 10 до 15 часова сваког радног дана.

Рок за предају пријава је 08.12.2020. године, до 15,00 часова.

Оцену пристиглих пријава програма извршиће Комисија коју ће формирати према дефинисаним партијама, следећим критеријумима и броју бодова (напомена: МББ – максималан број бодова).

Детаљан опис критеријума за рангирање можете погледати ОВДЕ

Применом горе наведених критеријума Комисија за расподелу средстава удружењима вреднује програме имајући у виду и ценећи садржину програма и остале чињенице које су специфичне за одређену област.

Комисија не разматра пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве. Непотпуни конкурсни материјали неће се оцењивати/бодовати.

Неће се узимати у разматрање пријаве од стране подносиоца којима су додељена средства по основу претходних конкурса, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима, или нису поднеле детаљан извештај о њиховој реализацији, са доказима о наменском трошењу добијених средстава.

Чланови Комисије, на основу прегледаних предлога програма, могу предложити поједине трошкове у програмима за које ће Комисија од подносилаца програма тражити додатно образложење или препоручити редуковање тих трошкова, као и предложити да се траже додатна образложења и корекције буџета у случају рачунских неслагања.

Додатна појашњења или редукован буџет програма морају бити достављена Комисији од стране поносиоца пријаве програма у року од 3 (три) дана од пријема захтева. Комисија може организовати и састанке са одговорним лицима подносиоца предлога програма, ради појашњења и образложења буџета у поднетим пријавама програма. Уколико подносилац програма не прихвати предлог Комисије за редуковање трошкова и не достави прихватљиво образложење за висину трошкова, или уопште не одговори на захтев Комисије у остављеном року Комисија може одлучити да ту пријаву програма одбије.

О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записнике и сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници општине Косјерић. На Листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

На основу Листе вредновања и рангирања пријављених програма, Председник општине доноси Одлуку о избору програма којима се из буџета општине Косјерић додељују средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма, у року од 30 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања. Одлука се доставља свим подносиоцима пријаве у року од 5 дана од дана доношења. Одлука о избору програма удружења која се финансирају из буџета општине Косјерић објављује се на званичној интернет страници општине Косјерић као и на огласној табли општине Косјерић.

Учесници конкурса имају право да поднесу жалбу Општинском већу општине Косјерић у року од осам дана од дана достављања Одлуке о избору прогама удружења која се финансирају из буџета општине Косјерић.

Председник општине закључује уговоре о додели средстава из буџета општине Косјерић са удружењима најкасније у року од 15 дана од дана коначности Одлуке о избору програма удружења која се финансирају из буџета општине Косјерић.

Средства која се, у складу са овом Одлуком, одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором.

Надзор над извршењем уговора врши Одељење за привреду, ЛЕР, финансије и буџет. Удружење корисник средстава, односно реализатор програма дужан је да надлежном органу у сваком моменту омогући контролу реализације програма и увиду у сву потребну документацију.

Уколико се утврди ненаменско трошење средстава од стране удружења или да постоје друге незаконитости и неправилности, Општинско веће доноси одлуку о раскиду уговора.

Раскидом уговора удружење је у обавези да врати целокупан износ додељених средстава са законском затезном каматом од дана трансфера средстава.. Уколико се раскине уговор то удружење не може наредне две године учествовати по јавном позиву за расподелу средстава по Одлуци о финансирању програма рада удружења грађана број 400-36/2018, као ни удружења чији је најмање један оснивач или члан управног одбора лице које је било или је и сада оснивач или члан управног одбора удружења са којим је већ раскинут уговор из напред наведених разлога.

Корисници средстава су дужни да у свим јавним наступима, истакну да је програм финансиран од стране општине Косјерић.

Корисници средстава дужни су да након завршетка реализације програма Председнику општине доставе Финални извештајe о утрошку одобрених средстава са доказима о наменском трошењу средстава (средства Општине и средства Удружења) и свим извршеним плаћањима током реализације пројекта. Извештаји се достављају најкасније 15 дана по завршетку програма. Уколико се извештаји не доставе, удружењима која их не доставе, неће бити додељена средства у наредне две године, односно неће бити разматрано њихово учешће на конкурсу.

Конкурс се објављује у Службеном листу општине Косјерић на Огласној табли Општинске управе општине Косјерић, на локалним медијима, и на званичном сајту општине Косјерић, www.kosjeric.rs.

На основу Листе вредновања и рангирања пријављених програма, Председник општине доноси Одлуку о избору програма којима се из буџета општине Косјерић додељују средства за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката, у року од 30 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања.

Одлука Председника општине Косјерић је коначна.

Одлука о избору програма удружења који се финансирају из буџета општине Косјерић се објављује на Огласној табли Општинске управе Косјерић, на званичној интернет презентацији општине Косјерић, локалним медијима и у „Службеном листу општине Косјерић“.

Број: 400-137/2020
Косјерић, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Жарко Ђокић, с.р.

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.
Образац за извештавање можете преузети ОВДЕ.

Назад
GIZ уручио електричне бицикле Косјерићу
Напред
Конкурс за доделу општинских стипендија за 10 студената
Изборник