GIZ uručio električne bicikle Kosjeriću

Kategorija: Javni pozivi

Sreda, 25. novembar 2020.
Ažurirano: 16. decembar 2020. 

Na osnovu odluke Predsednika Opštine Kosjerić broj 400-138/2020 od dana 25.11.2020. godine, člana 6. i 7. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji opštine Kosjerić („Službeni list opština Kosjerić“ broj 12/16 od 13. decembra 2016. godine) i člana 66. Statuta opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 03/19), Predsednik opštine Kosjerić raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I TRADICIONALNIM VERSKIM
ZAJEDNICAMA ZA IZGRADNjU, ODRŽAVANjE I OBNOVU CRKVENIH I VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ U 2020. GODINI

1. Predmet ovog konkursa je dodela sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za izgradnju ili obnovu crkvenih i verskih objekata, za investiciono i tekuće održavanje crkvenih i verskih objekata i za adaptaciju ili rekonstrukciju crkava i verskih objekata u 2020. godini.

2. Sredstva za realizaciju programa/projekata iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Kosjerić za 2020. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 30/19), u okviru razdela 5, glava 1, program 13 – Razvoj kulture, funkcija 820, projekat 0602-P2, pozicija 74, ekon. klasifikacija 481 – dotacije verskim zajednicama planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 dinara.

3. Pravo na dodelu sredstava radi finansiranja ili sufinansiranja projekata crkava i tradicionalih verskih zajednica za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji opštine Kosjerić imaju tradicionalne crkve i tradicionalne verske zajednice.

4. Osnovni uslovi za dodelu sredstava su:

 • da podnosilac programa ima status pravnog lica,
 • da je sedište podnosioca programa na teritoriji opštine Kosjerić,
 • da je podnosilac programa osnovan u skladu sa propisima kojim je uređeno njegovo osnivanje,
 • da se program realizuje na teritoriji opštine Kosjerić

5. Kriterijumi za dodelu sredstava su:

 • broj vernika;
 • da li je crkveni odnosno verski objekat pod zaštitom kao kulturno dobro;
 • stanje u kom se nalazi objekat;
 • sufinansiranje projekata iz drugih izvora;
 • usmerenost ka što većem broju korisnika;
 • unapređenje stanja u kom se nalazi objekat;
 • realan finansijski plan za predloženi projekat;
 • da se objekti crkve ili tradicionalne verske zajednice nalaze na teritoriji opštine Kosjerić.

Odluku o raspodeli sredstava možete preuzeti OVDE

6. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 10,00 do 15,00 časova, u zgradi Opštinske uprave Kosjerić, Olge Grbić 10, kancelarija br. 17, odnosno preuzeti sa zvanične web-prezentacije opštine Kosjerić www.kosjeric.rs.

7. Konkurs je otvoren do 08.12.2020.godine do 15:00 časova.

8. Prijave na konkurs, u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu: Opštinska uprava opština Kosjerić – Komisija za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama, Ul. Olga Grbić broj 10, sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA KONKURS“.
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 031/781-460.

9. Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na ne odgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili elektronskom poštom i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijali se neće ocenjivati.

Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane podnosioca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima, ili nisu podneli detaljan izveštaj o njihovoj realizaciji, sa dokazima o namenskom trošenju dobijenih sredstava.
Davalac sredstava zadržava pravo da od učesnika konkursa po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije .
Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.
Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs),na lokalnim medijima i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kosjerić.
Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Konkursa, vrši izbor projekata i sačinjava Predlog Predsedniku opštine o izboru projekata koji će se fiansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Kosjerić.
O sprovedenom postupku Komisija vodi Zapisnik koji zajedno sa Predlogom o izboru projekata kojima se iz budžeta Opštine dodeljuju sredstva dostavlja Predsedniku opštine.
Na osnovu Predloga Komisije, Predsednik opštine donosi Rešenje o finansiranju ili sufinansiranju projekata crkava i tradicionalnih verskih zajednica iz budžeta opštine Kosjerić.

PREDSEDNIK OPŠTINE KOSJERIĆ
Broj 400-138/2020
Kosjerić, 25. novembar 2020. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE,
Žarko Đokić

Tekst Konkursa možete preuzeti OVDE.
Prijavu možete preuzeti OVDE

Obrazac možete preuzeti OVDE

Nazad
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za 2020. godinu
Napred
Konkurs za finansiranje programa Udruženja građana za 2020. godinu
Izbornik