Konkurs za finansiranje programa Udruženja građana za 2020. godinu

Kategorija: Javni pozivi

Ažurirano: 24. decembar 2020. 

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016- dr.zakon i 47/2018 ), člana 66. Statuta opštine Kosjerić („Službeni glasnik opštine Kosjerić“, broj 3/2019 ), Odluke o budžetu opštine Kosjerić za 2020. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“ 30/2019), Odluke o finansiranju programa rada udruženja građana usvojene 14. juna 2018. godine na Skupštini opštine Kosjerić broj 400-36/2018 i Pravilnika o sastavu, broju članova i radu konkursne Komisije za raspodelu sredstava udruženjima građana broj 401-3/2018 od 12.07.2018. godine, Predsednik Opštine Kosjerić raspisuje:

J A V N I  K O N K U R S
za finansiranje programa Udruženja građana u Opštini Kosjerić za 2020. godinu

Pod udruženjem, u smislu ovog Javnog konkursa podrazumeva se dobrovoljna i nevladina nedobitna organizcija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom, upisana u registar nadležnog organa u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Udruženje).

Sredstva namenjena Udruženjima građana u 2020. godini mogu se dodeliti za finansiranje programa iz sledećih oblasti:

Konkurs se raspisuje za finansiranje programa iz oblasti socijalne zaštite, kulture, omladinske politike, i ostalih oblasti delovanja Udruženja građana sa teritorije opštine Kosjerić u skladu sa Odlukom o finansiranju programa rada udruženja građana (broj 400-36/2018 od 14. juna 2018. godine) u 2020. godini.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 2.000.000,00 dinara. Prema Odluci o budžetu opštine Kosjerić za 2020. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“ 30/2019 ), u okviru razdela 5, glava 1, program 11 – Socijalna i dečija zaštita, projekat 0901-P1 Podrška socio-humanitarnim organizacijama, funkcija 070, pozicija 63, ekon.klasifikacija 481 – dotacije udruženjima građana, planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 dinara i u okviru razdela 5, glava 1, program 13 – Razvoj kulture, funkcija 820, projekat 0602-P2 Konkursi za udruženja, pozicija 74, ekon. klasifikacija 481 – dotacije udruženjima građana planirana su sredstva u iznosu 1.500.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana sa sedištem na teritoriji Opštine Kosjerić čija se delatnost pretežno zasniva na aktivnostima koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora, podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr.), na razvoj lokalne zajednice, zdravlja građana, afirmisanja ljudskih i manjinskih prava, programa za obrazovanje, programa za omladinu, programa za stara lica, afirmisanja demokratizacije lokalne sredine, razvoja civilnog društva, socijalno-humanitarnoj aktivnosti, očuvanja kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina, volonterizma, zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida, zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti, aktivnosti penzionerskih organizacija, neformalnog obrazovanja, afirmisanja ravnopravnosti polova, za razvoj javnog informisanja i drugih sadržaja koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kosjerić i afirmaciji građanskog aktivizma.
Udruženja mogu podneti maksimalno dva programa iz iste ili različite oblasti.

Odluku o raspodeli sredstava možete preuzeti OVDE
Obrazloženje možete preuzeti OVDE

Listu vrednovanja možete preuzeti OVDE
Listu ocenjivanja možete preuzeti OVDE OVDE

Opis programa obavezno sadrži sledeće elemente:

 • lokacija na kojoj se odvijaju programske aktivnosti,
 • opis čime se program bavi,
 • probleme s kojima se ciljna grupa suočava, i potrebe ciljne grupe koje proizlaze iz tih problema, kao i kvalitativne i kvantitativne pokazatelje sadašnjeg stanja u kome se ciljna grupa i njeno okruženje nalaze,
 • nazive grupa korisnika programa i njihov broj,
 • koju poželjnu društvenu promenu podržava ostvarenje svrhe programa i kakav će uticaj program imati na socijalnu sredinu u kojoj se sprovodi,
 • poseban cilj programa,
 • grupe aktivnosti
 • prikaz kako će se sprovoditi svaka od navedenih grupa aktivnosti, njihov sadržaj, metodika i logika povezanosti sa rezultatima i ciljevima programa,
 • održivost, odnosno mogućnosti nastavka programske aktivnosti posle prestanka podrške lokalne samouprave.

Program mora biti realizovan na teritoriji opštine do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12. 2020. godine.

Vrednost traženih sredstava iz budžeta opštine Kosjerić ne sme biti manja od 10.000,00 dinara, niti veća od 100.000,00 dinara po programu.

Prijave na konkurs podnose se isključivo na jedinstvenom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 10,00 do 15,00 časova, u zgradi Opštinske uprave u Kosjeriću, Olge Grbić 10, kancelarija br. 17, odnosno preuzeti sa zvanične web-prezentacije opštine Kosjerić www.kosjeric.rs.

Konkursna dokumentacija sadrži:

 • jedinstveni obrazac za prijavu na Konkurs
 • jedinstveni obrazac za izveštavanje o realizaciji projekta

Uz prijavu se obavezno podnosi:

 • fotokopija rešenja o upisu organizacije u registar;
 • fotokopija izvoda iz Statuta udruženja (prva i zadnja stranica, odredbe koje regulišu ciljeve i delatnosti udruženja);
 • fotokopija zahteva za registraciju finansijskog izveštaja za godinu koja prethodi godini raspisivanja konkursa
 • izjava nadležnog organa Udruženja pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o prihvatanju uslova konkursa,

Prijave programa se podnose Opštini Kosjerić – Komisiji za raspodelu sredstava udruženjima građana u 2020. godini.

Prijave programa se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: Ne otvarati – Prijava na JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA UDRUŽENjA GRAĐANA U OPŠTINI KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU, na adresu: Opština Kosjerić, Olge Grbić br. 10, 31260 Kosjerić, poštom, ili predajom na pisarnici Opštinske uprave opštine Kosjerić.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefonu: 031/781-460 od 10 do 15 časova svakog radnog dana.

Rok za predaju prijava je 08.12.2020. godine, do 15,00 časova.

Ocenu pristiglih prijava programa izvršiće Komisija koju će formirati prema definisanim partijama, sledećim kriterijumima i broju bodova (napomena: MBB – maksimalan broj bodova).

Detaljan opis kriterijuma za rangiranje možete pogledati OVDE

Primenom gore navedenih kriterijuma Komisija za raspodelu sredstava udruženjima vrednuje programe imajući u vidu i ceneći sadržinu programa i ostale činjenice koje su specifične za određenu oblast.

Komisija ne razmatra prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na neodgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili elektronskom poštom i nepotpisane prijave. Nepotpuni konkursni materijali neće se ocenjivati/bodovati.

Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane podnosioca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima, ili nisu podnele detaljan izveštaj o njihovoj realizaciji, sa dokazima o namenskom trošenju dobijenih sredstava.

Članovi Komisije, na osnovu pregledanih predloga programa, mogu predložiti pojedine troškove u programima za koje će Komisija od podnosilaca programa tražiti dodatno obrazloženje ili preporučiti redukovanje tih troškova, kao i predložiti da se traže dodatna obrazloženja i korekcije budžeta u slučaju računskih neslaganja.

Dodatna pojašnjenja ili redukovan budžet programa moraju biti dostavljena Komisiji od strane ponosioca prijave programa u roku od 3 (tri) dana od prijema zahteva. Komisija može organizovati i sastanke sa odgovornim licima podnosioca predloga programa, radi pojašnjenja i obrazloženja budžeta u podnetim prijavama programa. Ukoliko podnosilac programa ne prihvati predlog Komisije za redukovanje troškova i ne dostavi prihvatljivo obrazloženje za visinu troškova, ili uopšte ne odgovori na zahtev Komisije u ostavljenom roku Komisija može odlučiti da tu prijavu programa odbije.

O sprovedenom postupku javnog konkursa Komisija vodi zapisnike i sačinjava Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Lista vrednovanja i rangiranja objavljuje se na zvaničnoj internet stranici opštine Kosjerić. Na Listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, Predsednik opštine donosi Odluku o izboru programa kojima se iz budžeta opštine Kosjerić dodeljuju sredstva za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa, u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja. Odluka se dostavlja svim podnosiocima prijave u roku od 5 dana od dana donošenja. Odluka o izboru programa udruženja koja se finansiraju iz budžeta opštine Kosjerić objavljuje se na zvaničnoj internet stranici opštine Kosjerić kao i na oglasnoj tabli opštine Kosjerić.

Učesnici konkursa imaju pravo da podnesu žalbu Opštinskom veću opštine Kosjerić u roku od osam dana od dana dostavljanja Odluke o izboru progama udruženja koja se finansiraju iz budžeta opštine Kosjerić.

Predsednik opštine zaključuje ugovore o dodeli sredstava iz budžeta opštine Kosjerić sa udruženjima najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o izboru programa udruženja koja se finansiraju iz budžeta opštine Kosjerić.

Sredstva koja se, u skladu sa ovom Odlukom, odobre za realizaciju programa jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju konkretnog programa i u skladu sa ugovorom.

Nadzor nad izvršenjem ugovora vrši Odeljenje za privredu, LER, finansije i budžet. Udruženje korisnik sredstava, odnosno realizator programa dužan je da nadležnom organu u svakom momentu omogući kontrolu realizacije programa i uvidu u svu potrebnu dokumentaciju.

Ukoliko se utvrdi nenamensko trošenje sredstava od strane udruženja ili da postoje druge nezakonitosti i nepravilnosti, Opštinsko veće donosi odluku o raskidu ugovora.

Raskidom ugovora udruženje je u obavezi da vrati celokupan iznos dodeljenih sredstava sa zakonskom zateznom kamatom od dana transfera sredstava.. Ukoliko se raskine ugovor to udruženje ne može naredne dve godine učestvovati po javnom pozivu za raspodelu sredstava po Odluci o finansiranju programa rada udruženja građana broj 400-36/2018, kao ni udruženja čiji je najmanje jedan osnivač ili član upravnog odbora lice koje je bilo ili je i sada osnivač ili član upravnog odbora udruženja sa kojim je već raskinut ugovor iz napred navedenih razloga.

Korisnici sredstava su dužni da u svim javnim nastupima, istaknu da je program finansiran od strane opštine Kosjerić.

Korisnici sredstava dužni su da nakon završetka realizacije programa Predsedniku opštine dostave Finalni izveštaje o utrošku odobrenih sredstava sa dokazima o namenskom trošenju sredstava (sredstva Opštine i sredstva Udruženja) i svim izvršenim plaćanjima tokom realizacije projekta. Izveštaji se dostavljaju najkasnije 15 dana po završetku programa. Ukoliko se izveštaji ne dostave, udruženjima koja ih ne dostave, neće biti dodeljena sredstva u naredne dve godine, odnosno neće biti razmatrano njihovo učešće na konkursu.

Konkurs se objavljuje u Službenom listu opštine Kosjerić na Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kosjerić, na lokalnim medijima, i na zvaničnom sajtu opštine Kosjerić, www.kosjeric.rs.

Na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, Predsednik opštine donosi Odluku o izboru programa kojima se iz budžeta opštine Kosjerić dodeljuju sredstva za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata, u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja.

Odluka Predsednika opštine Kosjerić je konačna.

Odluka o izboru programa udruženja koji se finansiraju iz budžeta opštine Kosjerić se objavljuje na Oglasnoj tabli Opštinske uprave Kosjerić, na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kosjerić, lokalnim medijima i u „Službenom listu opštine Kosjerić“.

Broj: 400-137/2020
Kosjerić, 25. novembar 2020. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE,
Žarko Đokić, s.r.

Tekst Konkursa možete preuzeti OVDE
Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.
Obrazac za izveštavanje možete preuzeti OVDE.

Nazad
GIZ uručio električne bicikle Kosjeriću
Napred
Konkurs za dodelu opštinskih stipendija za 10 studenata
Izbornik