Konkurs za dodelu sredstava za ostvarivanje prava na podsticaje ženama, nosiocima poljoprivrednih gazdinstva u opštini Kosjerić u 2019. godini

Kategorija: Javni pozivi

Ponedeljak, 26. avgust 2019.
Ažurirano: 27. septembar 2019.

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/17, 83/2014, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 66. Statuta opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/19), Odluke o budžetu opštine Kosjerić za 2019. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“ 15/18), član 4. stav 2. Pravilnika o dodeli sredstava za ostvarivanje prava na podsticaje ženama, nosiocima poljoprivrednih gazdinstva u opštini Kosjerić u 2019. godini (broj 400-18/2019 od 13.08.2019. godine) i Odluke Predsednika o raspisivanju Konkursa za dodelu sredstava za ostvarivanje prava na podsticaje ženama, nosiocima poljoprivrednih gazdinstva u ruralnim sredinama u opštini Kosjerić u 2019. godini (broj 400-18/2019 od 22.08.2019. godine), Predsednik opštine Kosjerić raspisuje

K O N K U R S
za dodelu sredstava za ostvarivanje prava na podsticaje ženama, nosiocima poljoprivrednih gazdinstva u opštini Kosjerić u 2019. godini

Odluku o raspodeli sredstava možete preuzeti OVDE.

1. CILj I PREDMET KONKURSA

 

Cilj ovog Konkursa je poboljšanje ekonomskog položaja i statusa žena na selu kao jedne od najranjivijih grupa kako bi se podstakle da i dalje ostanu da žive na selu i rađaju decu i na taja način doprinesu povećanju nataliteta u ruralnim sredinama opštine Kosjerić.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Opredeljena su sredstva po meri populacione politike za podsticaj nataliteta – podrška ženama, nosiocima poljoprivrednih gazdinstva u ruralnim područjima opštine Kosjerić za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100 % od ukupno prhvatljivih troškova investicija.
Prilikom obračuna uzima se vrednost investicija bez poreza na dodatnu vrednost.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 150.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

 1. Nabavku nove opreme i mehanizacije namenjene poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu ili više investicija do iznosa maksimalno definisanog podsticaja, a preko tog iznosa podnosilac prijave snosiće troškove iz sopstvenih sredstava.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema, pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

3. KORISNICI

Pravo na bespovratna podsticajna sredstva imaju žene, nosioci poljoprivrednih gazdinstva sa teritorije opštine Kosjerić starosne dobi od 18 do 45 godina, koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao isključivom, pretežnom ili dodatnom delatnošću.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su u aktivnom statusu;
 2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kao i mesto realizacije investicije;
 3. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa danom podnošenja prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave);
 4. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu, ne sme koristiti sredstva po nekon drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne može biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
 5. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br:36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);
 6. Sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne može započeti pre podnošenja prijave za podršku;
 7. Registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Kosjerić koja su ostvarila pravo na podsticaje po konkursu lokalne samouprave po istoj ili sličnoj nameni u 2018. godini, ne mogu ostvariti pravo na podsticaje po konkursu lokalne samouprave u 2019. godini.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren 26.08.2019. godine do 09.09.2019. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom;
 2. Izvod iz knjige venčanih;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih za decu (ukoliko imaju decu);
 4. Kopija Potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2019. godinu;
 5. Kopija izvoda o podacima o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu;
 6. Uverenje lokalne poreske administracije o izmirenim obavezama;
 7. Za opremu i mehanizaciju potreban je overen predračun;
 8. Izjava da dobavljač i naručilac opreme ne predstavljaju povezana lica u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima (Izjava u okviru obrasca prijave);
 9. Izjava dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 45 dana od dana izdavanja predračuna.

7. USLOVI KORIŠĆENjA SREDSTAVA

 • Sredstva za podršku investicijama po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno;
 • Ugovori sa korisnicima sredstava zaključuju se u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o raspodeli sredstava po ovom konkursu;
 • Rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste 45 dana od dana potpisivanja ugovora,
 • Bespovratna sredstva isplaćuje opština Kosjerić, avansno 100% od cene bez poreza na dodatnu vrednost, dobavljaču, a nakon potpisivanja Ugovora sa korisnikom sredstava.

Po realizaciji odobrene investicije potrebno je dostaviti Komisiji za dodelu sredstava ženama, nosiocima poljoprivrednih gazdinstva u ruralnoj sredini opštine Kosjerić:

 • Original Račun za predmetnu investiciju
 • Original Otpremnicu potpisanu od strane korisnika sredstava
 • U slučaju da dobavljač nije u sistemu PDV-a ili fiskalizacije dostavlja se Izjava;
 • Overena fotokopija ili original Garantni list za opremu koja isti poseduje ili izjavu dobavljača da predmetna oprema i mehanizacija ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista.

Komisija za dodelu sredstava za ženama, nosiocima poljoprivrednih gazdinstva u ruralnoj sredini opštine Kosjerić, zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Korisnik sredstava je dužan da omogući komisiji nesmetanu kontrolu realizovane investicije.
U slučaju da su sredstva nenamenski korišćena ili je dokumentacija lažno prikazana u Zahtevu korisnik će biti utužen nadležnom sudu.
Korisnik sredstava ne sme da otuđi predmet investicije za koju je ostvario podsticaj u roku od pet godine od dana isplate podsticaja i da u tom periodu predmet namenski koristi.
O podnetim zahtevima odlučivaće Komisija za dodelu sredstava za ženama, nosiocima poljoprivrednih gazdinstva u ruralnoj sredini opštine Kosjerić.

8. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na Opštinsku pisarnicu na adresu: Komisiji za dodelu sredstava ženama, nosiocima poljoprivrednih gazdinstva u ruralnoj sredini opštine Kosjerić, Ul. Olge Grbić 10, 31260 Kosjerić, sa naznakom Konkurs za dodelu sredstava za ostvarivanje prava na podsticaje ženama, nosiocima poljoprivrednih gazdinstva u opštini Kosjerić u 2019. godini.

9. PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst konkursa, obrazac prijave, izjava dobavljača mogu se preuzeti sa intertnet adrese opštine kosjerić www.kosjeric.rs.
Svi Zahtevi koji su nepotpuni, netačni i predati van konkursnog roka neće biti razmatrani.

U Kosjeriću,
26. avgust 2019. godine

Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.
Izjavu dobavljača možete preuzeti OVDE.
Odluku Predsednika opštine možete preuzeti OVDE.
Pravilnik o dodeli podsticaja možete preuzeti OVDE.

Nazad
Javni konkurs za angažovanje lica za potrebe projekta „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda , odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova u poslovnom okruženju“
Napred
Oglas o raspisivanju javnog nadmetanja – licitacije za otuđenje iz javne svojine-opštinske svojine, nepokretnosti-neizgrađenog građevinskog zemljišta (placevi na Divčibarama)
Izbornik