Конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за 2020. годину

Категорија: Јавни позиви

На основу одлуке Председника Општине Косјерић број 400-138/2020 од дана 25.11.2020. године, члана 6. и 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић („Службени лист општина Косјерић“ број 12/16 од 13. децембра 2016. године) и члана 66. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 03/19), Председник општине Косјерић расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У 2020. ГОДИНИ

1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу или обнову црквених и верских објеката, за инвестиционо и текуће одржавање црквених и верских објеката и за адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката у 2020. години.

2. Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету општине Косјерић за 2020. годину („Службени лист општине Косјерић“, број 30/19), у оквиру раздела 5, глава 1, програм 13 – Развој културе, функција 820, пројекат 0602-П2, позиција 74, екон. класификација 481 – дотације верским заједницама планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.

3. Право на доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката цркава и традиционалих верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић имају традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице.

4. Основни услови за доделу средстава су:

 • да подносилац програма има статус правног лица,
 • да је седиште подносиоца програма на територији општине Косјерић,
 • да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово оснивање,
 • да се програм реализује на територији општине Косјерић

5. Критеријуми за доделу средстава су:

 • број верника;
 • да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;
 • стање у ком се налази објекат;
 • суфинансирање пројеката из других извора;
 • усмереност ка што већем броју корисника;
 • унапређење стања у ком се налази објекат;
 • реалан финансијски план за предложени пројекат;
 • да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији општине Косјерић.

Одлуку о расподели средстава можете преузети ОВДЕ

6. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 10,00 до 15,00 часова, у згради Општинске управе Косјерић, Олге Грбић 10, канцеларијa бр. 17, односно преузети са званичне web-презентације општине Косјерић www.kosjeric.rs.

7. Конкурс је отворен до 08.12.2020.године до 15:00 часова.

8. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Општинска управа општина Косјерић – Комисија за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама, Ул. Олга Грбић број 10, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС“.
Додатне информације могу се добити на број телефона 031/781-460.

9. Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати.

Неће се узимати у разматрање пријаве од стране подносиоца којима су додељена средства по основу претходних конкурса, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима, или нису поднели детаљан извештај о њиховој реализацији, са доказима о наменском трошењу добијених средстава.
Давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације .
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Косјерић (www.kosjeric.rs),на локалним медијима и огласној табли Општинске управе општине Косјерић.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, врши избор пројеката и сачињава Предлог Председнику општине о избору пројеката који ће се фиансирати или суфинансирати из буџета општине Косјерић.
О спроведеном поступку Комисија води Записник који заједно са Предлогом о избору пројеката којима се из буџета Општине додељују средства доставља Председнику општине.
На основу Предлога Комисије, Председник општине доноси Решење о финансирању или суфинансирању пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Косјерић.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 400-138/2020
Косјерић, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Жарко Ђокић

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.
Пријаву можете преузети ОВДЕ

Образац можете преузети ОВДЕ

Назад
Јавни позив за учешће на лицитацији – станови, новембар 2020.
Напред
GIZ уручио електричне бицикле Косјерићу
Изборник