КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 10 СТУДЕНАТА

Категорија: Јавни позиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА  КОСЈЕРИЋ

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

ОГЛАШАВА

  КОНКУРС

 ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 10 СТУДЕНАТА

         Услови конкурса:

   – да су редовни студенти виших школа или факултета акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а који се финансирају из буџета Републике Србије,

          – да током целокупног трајања редовних студија нису обновили ниједну годину,

          – да први пут уписују другу и сваку наредну годину студија,

          – да нису корисници студентске стипендије или студентског кредита који се додељују из буџета Републике Србије и

          – да имају пребивалиште на територији општине Косјерић.

           Стипендије се додељују у износу од 50 до 80 евра месечно (у зависности од године студија) у динарској противвредности по студенту.

           Кандидати се могу пријавити до 10.децембра 2015.године (последњи дан за пријаву је 10.децембар 2015.године). Документа се предају на шалтеру општинске писарнице.

           Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу следећа документа:

          – уверење да су редовни студенти;

          – уверење о просечној оцени у току студирања;

          – уверење о месту пребивалишта;

          – доказ о приходима чланова домаћинства (првих 6 месеци 2015.године) и

          – потврду из надлежне месне заједнице (о поменутој потврди кандидати се могу информисати у својој месној заједници).

           Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

           Комисија за доделу општинских стипендија ће на основу критеријума регулисаних у члану 4. Правилника о условима за остваривање права на општинску стипендију („Службени лист општине Косјерић“, број 12 од 12.августа 2013.године)  доставити предлог о кандидатима који испуњавају услове конкурса Општинском већу на усвајање које ће на првој наредној седници донети одлуку о додели стипендија.

 Редослед студената за доделу стипендија утврдиће се на основу следећих критеријума:

  1. Просечна оцена биће бодована по обрасцу: просечан успех у току студија * 40/10 (максималан број бодова по овом критеријуму је 40)
  2. Уписана година студија:

–       друга година ……………………    2 бода

–       трећа година ……………………    4 бода

–       четврта година ………………..   7  бодова

–       пета или шеста година ……. 10  бодова

  1. Приходи по члану домаћинства за период јануар-јун текуће године:

–       виши од 30.000,00 динара по члану домаћинства ……………..  0 бодова

–       у распону од 25.001,00 до 30.000,00 динара ………………………    5 бодова

–       у распону од 20.001,00 до 25.000,00 динара ………………………  10 бодова

–       у распону од 15.001,00 до 20.000,00 динара ………………………  20 бодова

–       у распону од 10.001,00 до 15.000,00 динара ………………………  30 бодова

–       у распону од 5.0001,00 до 10.000,00 динара ………………………  40 бодова

–       испод 5.000,00 динара ………………………………………………………  50 бодова

 Приговори на ранг листу подносе се Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема одлуке. Између Општинског већа (кога заступа председник општине) и студента закључиће се уговор којим ће се регулисати даља међусобна права и обавезе.

  У  Косјерићу, 25.11.2015.године

Назад
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.4/2015
Напред
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОТУЂЕЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ОГЛАШЕН ДАНА 25. 11. 2015. ГОДИ
Изборник