Јавни увид нацрта измене Плана детаљне регулације „Видик“ Дивчибаре

Категорија: Јавни позиви

Општинска управа општине Косјерић , на основу чл. 50 . Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 , 145/14, 83/2018 и 3 1/2019 и чл. 57 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, 32/2019),

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ВИДИК“ ДИВЧИБАРЕ

Јавни увид трајаће 30 дана, и то од 25.07.2019. године закључно са 23.08.2019. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Примедбе и сугестије на Нацрт измене плана детаљне регулације „Видик“ могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 23. 0 8 201 9 год ине
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 27.08.2019. године, са почетком у 12 часова у згради општине Косјерић, сала број 3 у приземљу.
Након обављеног јавног увида, Комисија за планове Скупштине општине Косјерић, сачиниће извештај.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе о пштине Косјерић

Нацрт текста Плана можете преузети ОВДЕ
Графичку документацију можете преузети ОВДЕ

Назад
Јавнa лицитацијa за продају хране и пића за учеснике и посетиоце турнира за време трајања турнира „Kосјерић 2019“ у времену од 16:00 часова до 01:00 час
Напред
Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2019. години
Изборник