Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2021. godinu

Kategorija: Javni pozivi

R e p u b l i k a S r b i j a
Opština Kosjerić
Opštinska uprava Kosjerić
Odeljenje za privredu
lokalno ekonomski razvoj
finansije i budžet
Broj: 320-23/2020
Datum: 01.06.2020. godine

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/17, 111/17, 18/19 i 45/19 ), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje javni poziv kojim obaveštava:
– obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
– visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
– pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2021. godinu, do dana 31.oktobra 2020. godine.

Potrebna dokumentacija:
1) Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
2) Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);
3) Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 10 do 14 časova, u prostorijama Odeljenja za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet Opštinske uprave opštine Kosjerić, Ulica Olge Grbić, br. 10, u prizemlju, kancelarija br. 5.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2020. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvorenog.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici opštine Kosjerić ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2021. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kosjerić, na adresu: Odeljenje za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet Opštinske uprave opštine Kosjerić, ul. Olge Grbić, br. 10. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Vesna Tošić, telefon: 031/783-582, email: vesna.ler@kosjeric.rs i Dragan Jovanović, telefon: 031/783-582, email draganj.ler@kosjeric.rs ili lično u prostorijama Odeljenja za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet Opštinske uprave opštine Kosjerić, Ulica Olge Grbić, br.10, u prizemlju, kancelarija br. 5.

Ovaj javni poziv objaviti na internet stranici opštine Kosjerić: www.kosjeric.rs i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

Nazad
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2021. godinu
Napred
Javni poziv za učešće na licitaciji – stanovi i garaže, jun 2020.
Izbornik