Javni poziv – stanovi, garaže i placevi na Divčibarama

Kategorija: Javni pozivi

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI – JAVNOM NADMETANjU ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE

1. Otuđenje stanova-stambenih jedinica iz javne svojine – opštinske svojine:
I. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A1, Ulaz 1, prizemlje, tip stana dvosoban, označena kao stan broj 3, površine P = 80 ¬m2,
II. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A1, Ulaz 1, potkrovlje, tip stana jednosoban, označena kao stan broj 19, površine P = 42 ¬m2,
III. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, na prvom spratu, tip stana dvosoban, označena kao stan broj 6, površine P = 76 m2,
IV. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, na trećem spratu, tip stana dvosoban, označena kao stan broj 16, površine P = 76 m2,
V. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, na trećem spratu, tip stana garsonjera, označena kao stan broj 19, površine P = 27 m2,
VI. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, potkrovlje, tip stana – dvosoban, označen kao stan broj 20, površine P = 56 m2;
VII. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, potkrovlje, tip stana – jednosoban, označen kao stan broj 21, površine P = 45 m2;
VIII. Stambena jedinica u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, potkrovlje, tip stana – jednosoban, označen kao stan broj 22, površine P = 47 m2;

Stambene jedinice se otuđuju u svojinu po sistemu „KLjUČ U RUKE“, što podrazumeva:
– Svi zidovi i plafoni malterisani, a potom obojeni poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama. Zidovi kupatila i kuhinja obloženi zidnim keramičkim pločicama prve klase u lepku preko maltera. U kupatilima pločice postavljene 2,00m1 a u kuhinjama do 1,50 m1 do kote gotovog poda.
– Podovi u sobama i predsobljima urađeni od hrastovog parketa prve klase položenog u lepku preko cementne košuljice.
– Podovi u kupatilima, ostavama, kuhinji i na lođama urađeni od podnih keramičkih pločica postavljenih u lepku preko cementne košuljice.
– Sva unutrašnja vrata klasična duplo šperovana u štoku od kvalitetne čamove građe u svemu prema šemi stolarije finalno obojena dva puta masnom bojom sa lakiranjem. U parapetima prozora ugrađene klupice od kvalitetnog čamovog drveta i finalno obrađene dva puta poliuretan bojom po izboru projektanta.
– U objektu instalacije vodovoda i kanalizacije i instalacije jake i slabe struje.
– Instalacije u stanovima podrazumevaju elektro instalacije sa opremom za na zid, bez svetiljki na zidovima i plafonima,
– Instalacije vodovoda i kanalizacije u stanovima su sa sanitarnom opremom i sa baterijama i slavinama za toplu i hladnu vodu.
– Instalacije centralnog grejanja sa podstanicom.
– Parterno uređenje placa oko zgrade.
Početna cena stanova na licitaciji je:
– 550 EURA po m2 stambenog prostora za: prizemlje, prvi, drugi i treći sprat.
– 450 EURA po m2 stambenog prostora za potkrovlje.

2. Predmet Javnog nadmetanja je otuđenje GARAŽNOG PROSTORA – GARAŽA u javnoj svojini, kod stambene zgrade kod Crkve na kat.par.br. 1233 KO varoš Kosjerić, u viđenom stanju, ukupno 18, numerisane rednim brojevima od 1 do 18 iz pravca ulice Svetosavske u Kosjeriću. Sve garaže površine su 15,12m2.
• Početna cena jedne garaže /garžnog prostora / iznosi 3326 eura.

3. NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE u javnoj svojini u turističkom mestu Divčibare: kat.par.br. 77/17 površine 2.01.17 ha; kat.par.br. 77/21 površine 1.45,09 ha, kat.par.br. 77/36 površine 0.05,57 ha; kat.par.br. 77/37 površine 70.07,12 ha; kat.par.br. 77/38 površine 0.06,18 ha; kat.par.br. 77/39 površine 0.06,91 ha; kat.par.br. 77/40 površine 0.06,73 ha; kat.par.br. 77/41 površine 0.09,23 ha; kat.par.br. 77/42 površine 0.08,94 ha; kat.par.br. 77/43 površine 0.07,14 ha; kat.par.br. 77/44 površine 0.07,61 ha; kat.par.br. 77/55 površine 0.07,50 ha, bliže opisane u Listu nepokretnosti broj 375 k.o. Rosići.
Građevinsko zemljište se otuđuje u svojinu u viđenom stanju kao neopremljeno.Početna cena neizgrađenog građevinskog zemljišta, u turističkom mestu Divčibare, na licitaciji je 550 eura po aru.
USLOVI PRIKUPLjANjA PONUDA ZA OTUĐENjE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠA:
Početni iznos cene neizgrađenog građevinskog zemljišta za katastarske parcele koje su predmet prodaje je tržišna vrednost građevinskog zemljišta koju je utvrdio Republički organ nadležan za procenu tržišne vrednosti, Poreska uprava Kosjerić, izveštajem od 11.10.2018.g. Postupak će se sprovesti u skladu sa Odlukom o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini ( Službeni list opštine Kosjerić 12/15).
Građevinsko zemljište se otuđuje u svojinu u viđenom stanju kao neizgrađeno. Početna cena je naknada za pribavljanje zemljišta u svojinu i ne obuhvata doprinose za uređenje zemljišta. Postupak će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji..
Rok za privođenje zemljišta nameni je 5 godina od zaključenja ugovora, rok se može izuzetno produžiti za još dve godine, zbog izuzetno nastalih okolnosti. Nepokretnosti koje su predmet javnog oglašavanja otuđivaće se isplatom izlicitiranog iznosa u skladu sa Odlukom o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini ( Službeni list opštine Kosjerić 12/15). Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica.Prijava sadrži:
Oznaku: 1.) stambene jedinice 2) broj garažnog prostora 3) broj katastarske parcele, u zavisnosti od toga na koju se nepokretnost se ponuda odnosi.
Ime i prezime lica, adresu i JMBG, odnosno naziv i sedište pravnog lica, izvod iz registra privrednih subjekata, Matični broj i PIB ( Rešenje o registraciji APR – a, overenu fotokopiju za pravna lica).
Overeno punomoćje kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravnog lica.
Overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa za pravna lica.
Overenu izjavu o prihvatanju početne cene.
Dokaz o uplati garantnog iznosa uplaćen na račun Opštine Kosjerić broj: 840-811151843-89 model 97, poziv na broj 51- 048, u iznosu od 300 eura za jednu stambenu jedinicu, jednu garažu, jednu katastarsku parcelu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita.
Broj računa ponuđača za vraćanje depozita.
Prijave za kupovinu stanova, garaža ili placeva na oglas za javno nadmetanje, dostaviti u zatvorenom kovertu, preporučenom pošiljkom, putem pošte ili predajom na pisarnicu Opštinske uprave Kosjerić, sa naznakom „PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI – JAVNOM NADMETANjU, ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE _____________________– NE OTVARAJ“, (navesti nepokretnost za koju se licitira), a na poleđini koverta navesti ime i prezime za fizička lica, odnosno naziv za pravna lica.
Na javnom nadmetanju obavezno je lično učestvovanje ili učestvovanje putem predstavnika ili punomoćnika uz dostavljanje overenog punomoćja. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u obzir .
MESTO I DATUM OTVARANjA PONUDA:
Rok za dostavljanje ponuda je 13.05.2019. godine do 10 : 00 časova. Otvaranje ponuda i Javno nadmetanje biće održano 13.05.2019. godine u 13:00 časova u sali broj 3, Opštinske uprave Kosjerić, u Kosjeriću, ulica Olge Grbić broj 10.
OSTALI USLOVI
Zainteresovana lica mogu dobiti bliža obaveštenja u vezi Javnog nadmetanja i podnošenja ponuda u opštini Kosjerić, tel: 031 / 781 – 460. kontakt osoba inž.građ. Milinko Krstić.

Nazad
Javni konkurs za izvršilačko radno mesto – Urbanista
Napred
Konkurs za prijem pripravnika
Izbornik