Javni konkurs za izbor direktora Turističke organizacije Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

J A V N I   K O N K U R S
Za izbor direktora Turističke organizacije opštine Kosjerić

1. Naziv radnog mesta:

Direktor, za mandatni period od 4 godine.

2. Uslovi:

 • Punoletno i poslovno sposobno lice,
 • Državljanin RS,
 • Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,
 • Radno iskustvo od 4 godine i najmanje 2 godine iskustva na rukovodećim poslovima,
 • Da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Aktivno znanje stranog jezika koji je obuhvaćen nastavnim planom i programom ministarstva nadležnog za poslove prosvete.

3. Uz prijavu priložiti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 2. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija),
 3. Diploma o stečenom obrazovanju (original ili overena fotokopija),
 4. Dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca i fotokopija radne knjižice),
 5. Dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (odluke o imenovanju)
 6. Uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci,
 7. Overenu fotokopiju lične karte (izvod iz čitača),
 8. Biografiju sa kontakt podacima,
 9. Predlog programa rada i razvoja turizma opštine Kosjerić kao sastavni deo konkursne dokumentacije.

4. Rok za prijavu:

Deset (10) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu Turističke organizacije opštine Kosjerić, Karađorđeva 66, 31260 Kosjerić, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora“

Nazad
Konkurs za dodelu opštinskih stipendija
Napred
Javni uvid u nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Kosjerić za period od 2017.godine do 2021.godine
Izbornik