ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ВИДИК“  ДИВЧИБАРЕ  у општини Косјерић

Категорија: Актуелности, Јавни позиви

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,  31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019),

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ВИДИК“  ДИВЧИБАРЕ  у општини Косјерић

И

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ВИДИК“  ДИВЧИБАРЕ  у општини Косјерић

Јавни увид трајаће од 01. 02 2023. год. закључно са 03.03.2023. год. Материјал је изложен у згради општине Косјерић у Косјерићу,  ул. Олге Грбић бр.10,  ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал  надлежна служба, Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са планским  решењима и евентуалним давањем примедби.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида у писаном облику, лично на писарници или поштом, на адресу: Општина Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић, закључно са 03.03.2023. године.

По завршеном јавном увиду, Комисија за планове Скупштине општине Косјерић, сачиниће извештај са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 09.03.2023. год. са почетком у 12 часова у сали број 3, у приземљу зграде општине Косјерић, ул. Олге Грбић. бр. 10, Косјерић.

Одељење  за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове
комунално – стамбене и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Документацију преузмите ОВДЕ.

Назад
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ДОМУ У РАДАНОВЦИМА, ПРОСТОР БИВШЕ КАФАНЕ, ПОСТОЈЕЋЕГ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 2128 КО РАДАНОВЦИ, УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 35 м², ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Напред
ОБАВЕШТЕЊЕ ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2023.ГОДИНИ
Изборник