DRUGE IZMENE PLANA DETALjNE REGULACIJE „VIDIK“  DIVČIBARE  u opštini Kosjerić

Kategorija: Aktuelnosti, Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,  31/2019, 37/2019 – dr.zakon, 9/2020 i 52/2021) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA JAVNI UVID

DRUGE IZMENE PLANA DETALjNE REGULACIJE
„VIDIK“  DIVČIBARE  u opštini Kosjerić

I

STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

DRUGE IZMENE PLANA DETALjNE REGULACIJE
„VIDIK“  DIVČIBARE  u opštini Kosjerić

Javni uvid trajaće od 01. 02 2023. god. zaključno sa 03.03.2023. god. Materijal je izložen u zgradi opštine Kosjerić u Kosjeriću,  ul. Olge Grbić br.10,  hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal  nadležna služba, Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa planskim  rešenjima i eventualnim davanjem primedbi.

Primedbe se mogu dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, lično na pisarnici ili poštom, na adresu: Opština Kosjerić, Odeljenje za urbanizam, Olge Grbić 10, Kosjerić, zaključno sa 03.03.2023. godine.

Po završenom javnom uvidu, Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić, sačiniće izveštaj sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 09.03.2023. god. sa početkom u 12 časova u sali broj 3, u prizemlju zgrade opštine Kosjerić, ul. Olge Grbić. br. 10, Kosjerić.

Odeljenje  za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Dokumentaciju preuzmite OVDE.

Nazad
JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANjE ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI – POSLOVNOG PROSTORA U DOMU U RADANOVCIMA, PROSTOR BIVŠE KAFANE, POSTOJEĆEG NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 2128 KO RADANOVCI, UKUPNE POVRŠINE 35 m², JAVNIM NADMETANjEM
Napred
OBAVEŠTENjE LICIMA SA INVALIDITETOM ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA BESPLATNO KORIŠĆENjE POSEBNO OBELEŽENIH PARKING MESTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE U 2023.GODINI
Izbornik