Ponuda za nabavku toplih napitaka za posluživanje

Kategorija: Javne nabavke

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude;-

U prilogu akta Vam dostavljamo obrazac ponude, način vrednovanja i obrazac strukture cene. U skladu sa istim potrebno je da nam dostavite ponudu na obrascima koji su u prilogu poziva. Svi obrasci moraju biti popunjeni i potpisani.

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Opštine Kosjerić, ul. Olge Grbić 10, sa naznakom: ,,Ponuda za nabavku toplih napitaka za posluživanje  – NE OTVARATI”.

            Rok za dostavljanje ponuda je petak, 03.02.2023. godine do 10,00 časova.

            Otvaranje ponuda će se sprovesti u petak 03.02.2023. godine u 10,30 časova, u zgradi Opštinske uprave Kosjerić, ul. Olge Grbić 10, u Kosjeriću, u kancelariji broj 2, u prizemlju.

Kriterijum za dodelu ugovora je „ekonomski najpovoljnija ponuda“, s tim što se u obzir uzima cena bez PDV-a.

U postupku otvarnja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Ako je podneta neblagovremena ponuda, naručilac će je po okončanju postupka otvaranja blagovremenih ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, uz naznaku da je podneta neblagovremeno.

Ponuđačima koji ne budu učestvovali u postupku otvaranja ponuda biće dostavljen zapisnik o otvaranju ponuda, najkasnije 3 dana od dana otvaranja.

Odluku o dodeli ugovora doneće predsednik opštine Kosjerić, odmah nakon otvaranja ponuda.

Ugovor o nabavci će zaključiti predsednik opštine Kosjerić sa najpovoljnijim ponuđačem kojem je ugovor dodeljen, odmah nakon donošenja odluke o dodeli ugovora. Ugovor proizvodi pravno dejstvo od dana obostranog potpisivanja, a ugovorne obaveze traju do utroška planiranih sredstava u finansijskom planu, a najkasnije do 31.12.2023.godine.

Komunikacija između ponuđača i naručioca vrši se isključivo pisanim putem.

Kontakt osoba: Bojana Vukosavić,
E – mail adresa: nabavkekosjeric@gmail.com

PREDSEDNIK OPŠTINE,
 Žarko Đokić, s.r.

Poziv za dostavljanje ponude možete preuzeti OVDE.

Obrazac ponude možete preuzeti OVDE.

Način vrednovanja ponude možete preuzeti OVDE.

Strukturu cena možete preuzeti OVDE.

Nazad
Nabavka usluga posluživanja pića i napitaka
Napred
Nabavka usluga tehničke kontrole Idejnog projekta za rekonstrukciju dela Karađorđeve ulice i dela ulice Olge Grbić u Kosjeriću i usluga revizije predmera i predračuna radova
Izbornik