P R A V I L N I K O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE KOSJERIĆ

Kategorija: Aktuelnosti

Na osnovu člana 58. Zakona o zaposlenima u autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon, 86/2019 – dr. Zakon, 157/2020 – dr. zakon i 123/2021 – dr. zakon), Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 88/2016, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon, 86/2019 – dr. zakon, 157/2020 – dr. zakon i 123/2021 – dr. zakon), Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 88/2016) i člana 71. Statuta opštine Kosjerić („Sl. list opštine Kosjerić br.  03/19 od 06.03.2019.godine ), Opštinsko veće opštine Kosjerićna sednici održanoj dana 28.10.2022.godine, na predlog načelnika Opštinske uprave opštine Kosjerić,  usvojilo je objedinjeni

Objedinjenim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi iopštinskom pravobranilaštvu, (daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se organizacione jedinice i njihov delokrug, rukovođenje organizacionim jedinicama, nazivi i opisi radnih mesta, zvanja u kojima su radna mesta razvrstana, potreban broj zaposlenih za svako radno mesto, vrsta i stepen obrazovanja, radno iskustvo i drugi uslovi za rad na svakom radnom mestu u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvuopštine Kosjerić.

Pravilnik preuzmite klikom OVDE.

 

Nazad
Oglašava javnu raspravu o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje plantaže leske u Subjelu
Napred
IZLAGANjE NA JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE POVRŠINSKOG KOPA NA LOKALITETU “TAVANI 2“ U OPŠTINI KOSJERIĆ I STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALjNE REGULACIJE POVRŠINSKOG KOPA NA LOKALITETU “TAVANI 2“ U OPŠTINI KOSJERIĆ
Izbornik