ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОДВОДЊАВАЊЕ ПЛАНТАЖЕ ЛЕСКЕ У СУБЈЕЛУ, ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Категорија: Актуелности

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл. 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023 ) и чл. 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019),

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНA  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И
ОДВОДЊАВАЊЕ ПЛАНТАЖЕ ЛЕСКЕ У
СУБЈЕЛУ, ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

И

ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид трајаће у периоду од  23.02.2024. год. закључно са 25.03.2024. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал   надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, на адресу Општинска управа Косјерић, Одељење за урбанизам,  Олге Грбић 10, Косјерић 31260, закључно са 25.03.2024. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се  28. марта 2024. године, са почетком у 10 часова , у сали број 3, у приземљу зграде општине Косјерић.

Одељење  за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове
комунално – стамбене и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Преузмите пратећу документацију ОВДЕ.

Назад
Списак кандидата за послове књиговође и послови обрачуна плата, накнада и других личних примања и припреме и извршења буџета или финансијског плана и послови материјалног књиговодства
Напред
Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја
Изборник