OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Kategorija: Aktuelnosti

Broj: 443/1/2022

Opštinska uprava Kosjerić – Odsek za lokalnu poresku administraciju, u postupku prinudne naplate lokalnih javnih prihoda, prodajom nepokretnosti poreskog obveznika Zemljoradničke zadruge „Kosjerić“, PIB: 101087813, na osnovu člana 108. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012 i 96/2021), objavljuje

OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

 

 1. Opštinska uprava Kosjerić – Odsek za lokalnu poresku administraciju, u postupku prinudne naplate lokalnih javnih prihoda,  oglašava prodaju putem usmenog javnog nadmetanja, nepokretnosti poreskog obveznika Zemljoradničke zadruge „Kosjerić“ i to sledećih katastarskih parcela:
 • kat. parcela broj 768/3, po kulturi njiva 5. klase, površine 13058 m2,
 • kat. parcela broj 780/2, po kulturi njiva 5. klase, površine 10588 m2,
 • kat. parcela broj 780/3, po kulturi livada 3. klase, površine 9818 m2,
 • kat. parcela broj 780/4, po kulturi livada 3. klase, površine 5414 m2,

sve upisane u listu nepokretnosti broj 95 KO Subjel.

2. Sve četiri katastarske parcele, prodaju se istom kupcu.

 1. Početna vrednost nepokretnosti koje su predmet prodaje iznosi 1.827.266,00 dinara.

Početna vrednost  je utvrđena od strane sudskog veštaka poljoprivredne struke dr. Vlaisava Papića iz Čačka, a u okviru je i tržišne procene nepokretnosti koju je utvrdilo Ministarstvo finansija-Poreska uprava-Regionalno odeljenje Kragujevac-Odsek za kontrolu izdvojenih aktivnosti malih lokacija Požega, izveštajem broj 081-464-08-00013/2021-0000 od 19.08.2021. godine.

Na prvom usmenom javnom nadmetanju, nepokretnosti se ne mogu prodati po ceni nižoj od 75% utvrđene početne vrednosti.

 1. Na nepokretnosti prodatoj javnim nadmetanjem ne postoji pravo reklamacije.
 2. Na usmenom javnom nadmetanju, mogu učestvovati samo pravna i fizička lica koja su položila depozit u visini od 5% utvrđene početne vrednosti. Depozit u iznosu od 91.363,30 dinara polaže se na račun Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opština 840-841151843-84,poziv: 97 51-048 sa naznakom „ uplata depozita za javno nadmetanje“. Uz prijavu se podnosi dokaz o uplati depozita. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena depozit se vraća odmah po zaključenju javnog nadmetanja.
 3. Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja, dostavljaju se Opštinskoj upravi Kosjerić – Odsek za lokalnu poresku administraciju, putem pošte ili predajom na pisarnici Opštinske uprave Kosjerić, sa naznakom „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA USMENOM JAVNOM NADMETANjU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI – KAT. PARCELA BROJ 768/3, 780/2, 780/3 I 780/4, SVE KO SUBJEL – NE OTVARAJ“, a na poleđini koverta navesti ime i prezime i adresu prebivališta za fizička lica, odnosno naziv i sedište za pravna lica.
 4. Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu prebivališta, JMBG, broj lične karte, broj telefona i mora biti potpisana.

Prijava pravnog lica i preduzetnika mora da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, MB, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt. Uz prijavu pravno lice prilaže i izvod iz ragistra nadležnog organa (Rešenje o registraciji  APR-a, overenu fotokopiju za pravna lica).

 1. Uz prijavu se mora dostaviti overena izjava podnosioca prijave da prihvata sve uslove iz javnog oglasa.
 2. Rok za dostavljanje ponuda je 27.05.2022. godine do 12,00 časova. Prijava dostavljena putem pošte, smatraće se blagovremenom, ako je primljena u Opštinskoj upravi Kosjerić – Odsek za lokalnu poresku administraciju najkasnije do 27.05.2022. godine do 12,00 časova.
 3. Javno nadmetanje održaće se 27.05.2022. godine u 14,00 časova, u sali broj 3 (prizemlje zgrade Opštinske uprave Kosjerić), u Kosjeriću, ul. Olge Grbić broj 10.
 4. Na javnom nadmetanju obavezno je lično učestvovanje ili učestvovanje putem predstavnika ili punomoćnika, uz dostavljanje overenog punomoćja (overenog kod javnog beležnika).
 5. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzimati u obzir. Prijava je neblagovremena ako je primljena posle isteka roka navedenog u ovom oglasu. Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene javnim oglasom.
 6. Nepokretnosti koje su predmet prodaje, prodaće se onom učesniku koji ponudi najvišu cenu na javnom nadmetanju. Ukoliko ne budu bili stečeni uslovi za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, iz razloga što je za nepokretnosti koje su predmet prodaje podneta samo jedna prijava, nepokretnosti će se prodati podnosiocu prijave, pod uslovom da je ponudio cenu u skladu sa uslovima iz tačke 3. ovog oglasa.
 7. Kupac nepokretnosti, dužan je da uplati iznos za koji su mu nepokretnosti prodate, u roku od 8 dana od dana zaključenja usmenog javnog nadmetanja, po umanjenju tog iznosa za položeni depozit, koji postaje deo plaćene cene.
 8. U slučaju da kupac u ostavljenom roku ne uplati iznos za koji su mu nepokretnosti prodate, prodaja se rešenjem oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u postupku prodaje tih nepokretnosti, u periodu od šest meseci od isteka poslednjeg dana roka iz prethodne tačke ovog oglasa.
 9. Po okončanju prodaje nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, Opštinska uprava Kosjerić – Odsek za lokalnu poresku administraciju, donosi rešenje o prodaji nepokretnosti. Rešenje o prodaji nepokretnosti kupcu, dostavlja se poreskom obvezniku i organu nadležnom za vođenje registra nepokretnosti.
 10. Zainteresovani ponuđači imaju pravo da najkasnije do dana održavanja javne prodaje, razgledaju nepokretnosti koje su predmet javne prodaje.
 11. Svi troškovi oko prenosa nepokretnosti padaju na teret kupca.
 12. Detaljnije informacije u vezi sa prodajom predmetnih nepokretnosti, mogu se dobiti na mobilni telefon broj 060-8256226 Slobodan Perišić.
 13. Oglas o prodaji nepokretnosti, objavljuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave Kosjerić – Odsek za lokalnu poresku administraciju, sajtu opštine Kosjerić i istovremeno se dostavlja, radi oglašavanja, dnevnom listu koji pokriva celu teritoriju Republike Srbije, kao i poreskom obvezniku i licima koji imaju zakonsko pravo preče kupovine na nepokretnostima koje su predmet prodaje.

 

BROJ: 443/1/2022

U Kosjeriću, 11.05.2022. godine

 

 

 

 

 

Nazad
Obaveštenje Ministarstva za zaštitu životne sredine za javnost i zainteresovane organe i organizacije
Napred
Obaveštenje o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Izbornik