ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Категорија: Актуелности

Broj: 443/1/2022

Општинска управа Косјерић – Одсек за локалну пореску администрацију, у поступку принудне наплате локалних јавних прихода, продајом непокретности пореског обвезника Земљорадничке задруге „Косјерић“, ПИБ: 101087813, на основу члана 108. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012 и 96/2021), објављује

ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

 1. Општинска управа Косјерић – Одсек за локалну пореску администрацију, у поступку принудне наплате локалних јавних прихода,  оглашава продају путем усменог јавног надметања, непокретности пореског обвезника Земљорадничке задруге „Косјерић“ и то следећих катастарских парцела:
 • кат. парцела број 768/3, по култури њива 5. класе, површине 13058 м2,
 • кат. парцела број 780/2, по култури њива 5. класе, површине 10588 м2,
 • кат. парцела број 780/3, по култури ливада 3. класе, површине 9818 м2,
 • кат. парцела број 780/4, по култури ливада 3. класе, површине 5414 м2,

све уписане у листу непокретности број 95 КО Субјел.

2. Све четири катастарске парцеле, продају се истом купцу.

 1. Почетна вредност непокретности које су предмет продаје износи 1.827.266,00 динара.

Почетна вредност  је утврђена од стране судског вештака пољопривредне струке др. Влаисава Папића из Чачка, а у оквиру је и тржишне процене непокретности коју је утврдило Министарство финансија-Пореска управа-Регионално одељење Крагујевац-Одсек за контролу издвојених активности малих локација Пожега, извештајем број 081-464-08-00013/2021-0000 од 19.08.2021. године.

На првом усменом јавном надметању, непокретности се не могу продати по цени нижој од 75% утврђене почетне вредности.

 1. На непокретности продатој јавним надметањем не постоји право рекламације.
 2. На усменом јавном надметању, могу учествовати само правна и физичка лица која су положила депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности. Депозит у износу од 91.363,30 динара полаже се на рачун Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 840-841151843-84,позив: 97 51-048 са назнаком „ уплата депозита за јавно надметање“. Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита. Понуђачима чија понуда није прихваћена депозит се враћа одмах по закључењу јавног надметања.
 3. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања, достављају се Општинској управи Косјерић – Одсек за локалну пореску администрацију, путем поште или предајом на писарници Општинске управе Косјерић, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА УСМЕНОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ – КАТ. ПАРЦЕЛА БРОЈ 768/3, 780/2, 780/3 И 780/4, СВЕ КО СУБЈЕЛ – НЕ ОТВАРАЈ“, а на полеђини коверта навести име и презиме и адресу пребивалишта за физичка лица, односно назив и седиште за правна лица.
 4. Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу пребивалишта, ЈМБГ, број личне карте, број телефона и мора бити потписана.

Пријава правног лица и предузетника мора да садржи: назив и седиште правног лица, ПИБ, МБ, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона, име и презиме особе за контакт. Уз пријаву правно лице прилаже и извод из рагистра надлежног органа (Решење о регистрацији  АПР-а, оверену фотокопију за правна лица).

 1. Уз пријаву се мора доставити оверена изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.
 2. Рок за достављање понуда је 27.05.2022. године до 12,00 часова. Пријава достављена путем поште, сматраће се благовременом, ако је примљена у Општинској управи Косјерић – Одсек за локалну пореску администрацију најкасније до 27.05.2022. године до 12,00 часова.
 3. Јавно надметање одржаће се 27.05.2022. године у 14,00 часова, у сали број 3 (приземље зграде Општинске управе Косјерић), у Косјерићу, ул. Олге Грбић број 10.
 4. На јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника, уз достављање овереног пуномоћја (овереног код јавног бележника).
 5. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у обзир. Пријава је неблаговремена ако је примљена после истека рока наведеног у овом огласу. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.
 6. Непокретности које су предмет продаје, продаће се оном учеснику који понуди највишу цену на јавном надметању. Уколико не буду били стечени услови за спровођење поступка јавног надметања, из разлога што је за непокретности које су предмет продаје поднета само једна пријава, непокретности ће се продати подносиоцу пријаве, под условом да је понудио цену у складу са условима из тачке 3. овог огласа.
 7. Купац непокретности, дужан је да уплати износ за који су му непокретности продате, у року од 8 дана од дана закључења усменог јавног надметања, по умањењу тог износа за положени депозит, који постаје део плаћене цене.
 8. У случају да купац у остављеном року не уплати износ за који су му непокретности продате, продаја се решењем оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје тих непокретности, у периоду од шест месеци од истека последњег дана рока из претходне тачке овог огласа.
 9. По окончању продаје непокретности путем усменог јавног надметања, Општинска управа Косјерић – Одсек за локалну пореску администрацију, доноси решење о продаји непокретности. Решење о продаји непокретности купцу, доставља се пореском обвезнику и органу надлежном за вођење регистра непокретности.
 10. Заинтересовани понуђачи имају право да најкасније до дана одржавања јавне продаје, разгледају непокретности које су предмет јавне продаје.
 11. Сви трошкови око преноса непокретности падају на терет купца.
 12. Детаљније информације у вези са продајом предметних непокретности, могу се добити на мобилни телефон број 060-8256226 Слободан Перишић.
 13. Оглас о продаји непокретности, објављује се на огласној табли Општинске управе Косјерић – Одсек за локалну пореску администрацију, сајту општине Косјерић и истовремено се доставља, ради оглашавања, дневном листу који покрива целу територију Републике Србије, као и пореском обвезнику и лицима који имају законско право прече куповине на непокретностима које су предмет продаје.

 

БРОЈ: 443/1/2022

У Косјерићу, 11.05.2022. године

 

 

 

 

 

Назад
Обавештење Министарства за заштиту животне средине за јавност и заинтересоване органе и организације
Напред
Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
Изборник