OBAVEŠTAVAJU SE birači u opštini Kosjerić da se deo jedinstvenog biračkog spiska (za opštinu Kosjerić) vodi u kancelariji br.2 u zgradi Opštinske uprave opštine Kosjerić,u ulici Olge Grbić br.10 (Matična služba) te DA MOGU IZVRŠITI UVID I PREDLAGATI POSTUPAK UPISA ,PROMENA(IZMENA ILI ISPRAVKI ) I BRISANjA U DELU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE KOSJERIĆ.

Kategorija: Aktuelnosti

Na osnovu člana 14.15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku(„Službeni glasnik Republike Srbije“,broj 104/2009 i 99/2011), Upustva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik Republike Srbije“ , broj 15/2012 88/2018, 9/21 i 16/22), Opštinska uprava opštine Kosjerić izdaje sledeće:

OBAVEŠTENjE

OBAVEŠTAVAJU SE birači u opštini Kosjerić da se deo jedinstvenog biračkog spiska (za opštinu Kosjerić) vodi u kancelariji br.2 u zgradi Opštinske uprave opštine Kosjerić,u ulici Olge Grbić br.10 (Matična služba) te DA MOGU IZVRŠITI UVID I PREDLAGATI POSTUPAK UPISA ,PROMENA(IZMENA ILI ISPRAVKI ) I BRISANjA U DELU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE KOSJERIĆ.

Uvid u birački spisak građani mogu izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici :https://upit.birackispisak.gov.rs unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana. Pravo da bira ima punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na području izborne jedinice u kojoj ostavruju izborno pravo.

U birački spisak se u skladu sa zakonom upisuje građanin koji je navršio 18 godina života, poslovno sposoban i koji ima prebivalište na području opštine na kojoj se ostvaruje izborno pravo a nakon donošenja odluke o raspisivanju odluke o raspisivanju izbora i maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije do dana izbora.

Ime i prezime birača koji je pripadnik nacionalne manjine dvojako se upisuje ,prvo ćiriličnim pismom prema pravopisu srpskog jezika,a potom pismom i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine .

U birački spisak se upisuje podatak da će birač na izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji ,odnosno prema boravištu i inostranstvu. Pored podatka da će birač na izborima glasati po mestu boravišta u zemlji, u birački spisak se upisuje i mesto i adresa njegovog boravišta. Upis ovih podataka vrši se najkasnije do 13.03.2022.godine do 24 sata (5 dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno 20 dana pre dana izbora).

Svaki građanin može organu nadležnom za vođenje biračkog spiska podneti zahtev za upis, brisanje izmenu , dopunu ili ispravku biračkog spiska, ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisan a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području opštine u kojoj je upisan u birački spisak ili ako neki od podatka iz biračkog spiska nije pravilno upisan. Zahtevi se podnose u sedištu Opštinske uprave opštine Kosjerić,  svakog radnog dana 07:30 do 15:30 i u neradne dane, najkasnije do zaključenja biračkog spiska 18. marta 2022.g do 24 sata.

Birača koji nije upisan u birački spisak, upisuje rešenjem u birački spisak Opština Kosjerić. Nakon zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, sve promene  u biračkom spisku, na način i postupak koji je utvrdio zakon do 30.marta 2022.g do 24 sata, vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.( 72 sata pre dana izbora).

Ako najkasnije 5 dana pre dana  zaključenja biračkog spiska u birački spisak nije upisan podatak da će birač glasati na predstojećim izborima prema mestu boravišta u zemlji, odnosno inostarnstvu,birač može glasati samo prema mestu prebivališta.

Birač koji ima boravište u inostranstvu upisuje se u birački spisak prema poslednjem prebivalištu pre odlaska u inostranstvo ,odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja ,stim što se u birački spisak upisuju i podaci njegovog boravišta u inostaranstvu.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.

Građani koji se nalaze na odsluženju vojnog roka ili na vojnoj vežbi upisuju se u birački spisak  prema poslednjem prebivalištu.

DNA:

Radio 106, sajt i oglasna tabla Opštine Kosjerić.
U Kosjeriću, dana 16.02.2022.g.

VD Načelnik Opštinske uprave
Snežana Ranković Maksimović

Nazad
U 68.godini života preminuo je Dragan Vujadinović, bivši predsednik opštine Kosjerić
Napred
Konkurs za finansiranje programa Udruženja građana za 2022. godinu
Izbornik